Zdravotní pojištění studentů VŠ

Pojištěnci jsou podle zákona povinni oznamovat zdravotní pojišťovně skutečnosti, které mají vliv na platbu pojistného, zejména na povinnost státu platit pojistné. Všechna oznámení se provádějí do 8 dnů od vzniku skutečnosti, jež se oznamuje. ČVUT, stejně jako většina ostatních vysokých škol, provádí oznámení za studenty hromadně bezprostředně po zahájení jejich studia.

Studenti VŠ mladší 26 let jsou z titulu soustavné přípravy na své budoucí povolání považováni za nezaopatřené děti (§11 zákona č. 117/1995 Sb.).

Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání na vysoké škole se považuje také doba od ukončení jednoho studia na VŠ do dne, kdy se dítě stalo studentem téže nebo jiné vysoké školy, pokud další studium na téže nebo jiné VŠ navazuje bezprostředně, nejdéle však doba tří kalendářních měsíců následujících po kalendářním měsíci, v němž dítě ukončilo předcházející studium na vysoké škole. Z toho tedy vyplývá, že stát je plátcem zdravotního pojištění za absolventy bakalářského studia mladší 26 let po dobu nejvýše tří kalendářních měsíců od ukončení bakalářského studia do zápisu do navazujícího magisterského studia. Obdobné platí pro absolventy středních škol či magisterského studia mladší 26 let bezprostředně pokračující v bakalářském, případně doktorském studiu.

Student starší 26 let není nezaopatřeným dítětem, za které platí pojistné stát. Pokud za takového studenta neplatí pojistné zaměstnavatel, není osobou samostatně výdělečně činnou, příp. osobou, za kterou je z jiného důvodu plátcem pojistného stát, musí tuto skutečnost oznámit příslušné pobočce zdravotní pojišťovny. Jako "osoba bez zdanitelných příjmů" je pak povinen platit pojistné na zdravotní pojištění každý měsíc sám.

Vysoká škola příslušné pobočce Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (dále jen VZP) oznamuje u každého studenta mladšího 26 let (bez ohledu na to, zda jde o prezenční nebo kombinovanou formu studia):

 1. Zahájení studia

  VŠ přihlásí studenta dnem zápisu.

 2. Ukončení studia
  1. Řádné ukončení podle § 55 zákona o vysokých školách (tj. státní závěrečnou zkouškou):
   • Student je VŠ odhlášen posledním dnem následujícího měsíce po vykonání státní závěrečné zkoušky.
   • Za studenta, který ukončil studium řádně podle § 55 zákona o VŠ, je stát plátcem pojistného (z titulu nezaopatřeného dítěte) do konce kalendářního měsíce, v němž řádně ukončil studium na vysoké škole. V následujícím kalendářním měsíci je plátcem pojistného za tuto osobu stát pouze tehdy, jestliže osoba nevykonává po celý tento kalendářní měsíc výdělečnou činnost.
  2. Ukončení studia podle § 56 zákona o VŠ (tj. zanecháním, nesplněním požadavků atd.):
   • Student je VŠ odhlášen dnem ukončení studia.
   • Za studenta, který ukončil studium podle § 56 zákona o VŠ a bezprostředně již nenavazuje dalším studiem, je stát plátcem zdravotního pojištění (z titulu nezaopatřeného dítěte) pouze do dne ukončení studia.
 3. Přerušení studia a datum opětovného zápisu do studia po přerušení studia.

Student mladší 26 let, jehož vysoká škola oznámení na VZP provádí, oznamuje navíc sám:

 • Skutečnost, že zápis do 1. ročníku vysoké školy je až v říjnu nebo listopadu (nejdéle do 8 dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl); dokladem je potvrzení o studiu s datem zápisu nebo index, ve kterém jsou tyto skutečnosti uvedeny.
 • Přerušení studia z důvodu nemoci nebo pro úraz. Student mladší 26 let, který z důvodu nemoci nebo léčení po úrazu nemůže studovat a předloží o této skutečnosti příslušné pobočce VZP potvrzení ošetřujícího lékaře, může být zařazen jako nezaopatřené dítě, čili i po dobu přerušení studia ze zdravotních důvodů za něj stát může hradit zdravotní pojištění. Novým potvrzením ošetřujícího lékaře je pak student povinen doložit, do kdy nemoc nebo léčení úrazu znemožňovaly studium.
 • Zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti (oznámení o zaměstnání provádí zaměstnavatel, VZP přesto doporučuje toto oznámení ověřit na příslušné pobočce).
 • Ukončení nároku na zařazení mezi nezaopatřené děti po řádném ukončení studia, na které již bezprostředně nenavazuje další studium, pokud po celý kalendářní měsíc následující po řádném ukončení studia vykonává samostatnou výdělečnou činnost nebo je veden jako uchazeč o zaměstnání.
 • Studium v zahraničí, na které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vystavilo tzv. Rozhodnutí o tom, že škola je postavena na roveň studia v ČR.
  (Telefonní kontakt na MŠMT: 234 811 111; adresa: Praha 1, Karmelitská 7, Odbor pro studium v zahraničí).

Informace pro zahraniční studenty

 • Zahraniční student, občan země Evropské unie, který není v ČR zaměstnán, si po příjezdu do ČR za účelem studia může vybrat zdravotní pojišťovnu, u které bude jako u výpomocné instituce zaregistrován. Na základě této registrace obdrží průkaz pojištěnce, opravňující jej k čerpání nutné a neodkladné péče po dobu studia.
 • Zahraniční student, občan země mimo Evropskou unii, který není v ČR zaměstnán, není ze zákona v ČR zdravotně pojištěn. Těmto studentům doporučujeme uzavřít komerční smluvní zdravotní pojištění.

Praha 15. 3. 2010

Upraveno v souladu se SZŘ ČVUT platným od 1. 10. 2017

Ing. Helena Šislerová

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.