Slovo děkana

Vítejte na Elektrotechnické fakultě Českého vysokého učení technického v Praze (FEL ČVUT). ČVUT je nejstarší a nejprestižnější1 technickou univerzitou v České republice. Historie ČVUT sahá až do roku 1707, samostatná Elektrotechnická fakulta vznikla v roce 1950.

V dnešní době se naše fakulta skládá ze 17 kateder umístěných ve dvou našich budovách: v rámci hlavního kampusu ČVUT v Dejvicích a v naší historické budově na Karlově náměstí.

Naše fakulta poskytuje prvotřídní vzdělání v oblasti elektrotechniky a informatiky, elektroniky, telekomunikací, automatického řízení, kybernetiky a počítačového inženýrství.

Všechny naše studijní programy jsou úzce vázány na naše výzkumné aktivity. Samotná FEL se dlouhodobě řadí mezi první desítku výzkumných institucí v České republice. Produkujeme přibližně 30% výzkumných výsledků celého ČVUT.

Naše fakulta má rozsáhlou vědeckou spolupráci se špičkovými světovými univerzitami i výzkumnými ústavy. Pracujeme na konkrétních výzkumných a inovačních projektech na objednávku našich průmyslových partnerů a bezpečnostních a vojenských institucí. Účastníme se kosmických projektů, pracujeme pro státní agentury. Řešíme řadu mezinárodních i tuzemských grantových projektů základního i aplikovaného výzkumu.

V bakalářském i magisterském programu nabízí fakulta tyto studijní programy:

 • Elektrotechnika, energetika a management
 • Elektronika a komunikace
 • Kybernetika a robotika
 • Otevřená informatika
 • Otevřené elektronické systémy
 • Electrical Engineering and Computer Science (pouze v angličtině)
 • Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika (pouze v kombinované formě)

Dále nabízíme bakalářský program

 • Softwarové inženýrství a technologie

a magisterské programy

 • Inteligentní budovy
 • Biomedicínské inženýrství a informatika

Naši absolventi nalézají atraktivní pracovní místa ve firmách, výzkumných institucích a na univerzitách v Česku i v zahraničí.

Od roku 1950 FEL vydala cca 30 000 diplomů, které byly vždy vysoce hodnoceny jako doklad prvotřídního vzdělání.

V budoucnu se budeme snažit upevnit a vylepšit naši pozici jako vedoucího vědeckého a pedagogického pracoviště v České republice a v řadě oborů jako významného centra excelence v evropském a světovém měřítku.

 

prof. Pavel Ripka, děkan

FEL ČVUT v číslech (2015)

Studenti:

 • Počet studentů Bc. a Mgr. programů: 2697
 • Počet absolventů Bc. a Mgr. programů: 660
 • Počet studentů Ph.D. studia: 471
 • Počet absolventů Ph.D. studia: 52

Akademičtí pracovníci (přep. úvazky/prům. věk) – průměrný stav

 • Profesoři: 47,3 / 59,4
 • Docenti: 72 / 54,7
 • Ostatní: 266,2

Příjmy (tis. Kč):

 • Příspěvek na vzdělávací činnost: 192 547
 • Dotace na výzkum (záměry, rozvoj výzkumné organizace): 183 509
 • Granty (včetně výzk. centra SGS): 387 956
 • Doplňková činnost: 70 000
 • Ostatní zdroje: 30 123
 • Celkem: 841 440

Špičkové publikace a jejich ohlasy (v daném roce):

 • Impaktované publikace (WoS): 251
 • Ohlasy prací (WoS): 2445

Výrazně omládli naši docenti, zvýšil se počet doktorandů a zvýšil se náš příjem z doplňkové činnosti, což je zejména práce pro průmysl.
 


Silné stránky FEL

Vědecká, výzkumná a tvůrčí orientace

FEL ČVUT se dlouhodobě řadí mezi první desítku výzkumných institucí v České republice.

Pracujeme na konkrétních výzkumných a inovačních projektech na objednávku našich průmyslových partnerů a bezpečnostních a vojenských institucí. Účastníme se kosmických projektů, pracujeme pro státní agentury. Řešíme řadu mezinárodních i tuzemských grantových projektů základního i aplikovaného výzkumu. V roce 2017 např. zahajujeme řešení 19 nových projektů GAČR. Při posledním hodnocení nejlepších výsledků českého výzkumu vybraly expertní panely RVVI 276 českých prestižních publikací a patentů - z toho 14 patří autorům z FEL. Na jednoho pedagoga u nás připadá jen 7 studentů, což umožňuje přímé osobní kontakty učitelů s každým studentem. Studenti se zapojují do výzkumných projektů často již během bakalářského studia.

Mezinárodní otevřenost a atraktivita

Naše fakulta má rozsáhlou vědeckou a pedagogickou spolupráci se špičkovými světovými univerzitami i výzkumnými ústavy. Na tyto instituce odjíždí naši studenti získat mezinárodní zkušenosti. Více je ovšem zahraničních studentů, kteří přijíždějí k nám. To souvisí s tím, že jak v elektrotechnice tak v informatice jsme ve světových žebříčcích hodnoceni do 150. místa, přičemž na světě je nejméně  26 000 univerzit. Naše fakulta má desítky bilaterálních smluv se špičkovými univerzitami nejen v Evropě, ale i po celém světě a pět Double-degree programů. Snažíme se ze zahraničí přitáhnout i vynikající výzkumníky a pedagogy. Na FEL máme pět magisterských programů a jeden bakalářský program vyučovaný plně v anglickém jazyce. Tyto programy každým rokem přilákají desítky zahraničních studentů samoplátců. Při výběru zaměstnanců dbáme na to, aby měli zahraniční zkušenost a v získání této zkušenosti je podporujeme. Mezinárodní prostředí vytváříme i tím, že se snažíme všechny předpisy a formuláře mít i v anglické verzi.

Hodnocení studia, kurzů a učitelů

To, že naši studenti i absolventi dobře hodnotí jak obsah studia tak pedagogy, je výsledkem dlouhodobého důrazu na kvalitu. Pravidelnou elektronickou studentskou anketu jsme pro všechny předměty a pedagogy zavedli již v roce 2003. S výsledky ankety pracují vedoucí kateder, garanti studijních programů i vedení fakulty. Zejména ze začátku na základě výsledků ankety bylo třeba provést řadu opatření. To se ukázalo jako správné řešení a v současné době z reakcí v anketě jednoznačně vyplývá jak zlepšení kvality výuky, tak zlepšení přístupu učitelů ke studentům.Studenti dostávají zpětnou vazbu, jednotliví pedagogové i jejich nadřízení na jejich připomínky reagují, často samozřejmě polemicky. Samotná anketa a způsob jejího vyhodnocení se každoročně vylepšuje. V anketě se studenti vyjadřují nejen k výuce, ale i k dalším aspektům chodu fakulty. Kromě toho probíhají hospitace a kontrola kvality učebních pomůcek.  Zajímavým vedlejším efektem studentské ankety je, že studenti začínají výrazněji vystupovat ze své anonymity a vstupují osobně do konkrétního řešení problémů. Svědčí to rovněž o dobré atmosféře mezilidských vztahů na fakultě. Většina studijních programů navíc pořádá každý semestr čím dál více oblíbené setkání studentů a učitelů, kde se otevřeně diskutuje o studiu a obě strany získávají cennou zpětnou vazbu.

Poslední zpětnou vazbou je dotazníkový průzkum absolventů, který provádíme každé dva roky. Jedním z cílů výzkumu bylo zjistit spokojenost absolventů s průběhem studia na FEL a hodnocení studia z hlediska následné pracovní kariéry. Poslední výzkum se zaměřil na absolventy z let 2012 až 2014 a zúčastnilo se ho 389 absolventů. Znalosti, které získaly na FEL, v praxi více či méně využívají tři čtvrtiny absolventů. Z hlediska praktického uplatnění pokládají absolventi za nejdůležitější schopnost orientovat se a osvojovat si nové poznatky a schopnost samostatně řešit projekty. Pozitivní je zjištění, že obě tyto dovednosti si absolventi během studia na FEL osvojili lépe než všechny ostatní kompetence. Naprostá většina absolventů (89%) je s tím, co jim FEL pro jejich pracovní uplatnění poskytla, spokojena.

Uplatnění absolventů na trhu práce

To, že se zaměstnavatelé o naše absolventy doslova perou, platilo i v době hospodářské krize.

Z průzkumu našich absolventů  se s potěšením dozvídáme, že nacházejí atraktivní zaměstnání v oboru a jsou se studiem u nás spokojeni - často nám dodatečně děkují, že jsme je trápili s teoretickými základy. Kromě integrálních údajů jako vysokého nástupního platu našich absolventů sledujeme s velkou radostí životní úspěchy těch nejlepších. Nevadí nám, když naší absolventi odcházejí pracovat na těch několik univerzit, které jsou lepší než my. Jsou úspěšní na Berkeley, MIT, EPFL nebo ETH, a mnozí z nich se k nám po letech vracejí jako zaměstnanci. Platí to i o firmách jako Google, Cisco, Porsche Engineering, IBM nebo Analog Devices.

Výbornému uplatnění také přispívá fakt, že naše fakulta má spolupráce s desítkami špičkových firem  v oboru. Aktivní studenti tak mají skvělou možnost začlenit se do probíhajících projektů, získat cenné zkušenosti z komerčního prostředí a lépe pak uspět na trhu práce. Mnoho diplomových prací je řešeno ve spolupráci s našimi průmyslovými partnery.

Poslední Průzkum absolventů našel mezi 389 respondenty jen jednoho nezaměstnaného. 85 % absolventů pracuje ve vystudovaném nebo příbuzném oboru. Průměrný čistý příjem čerstvého absolventa je 32 000 kč, po třech letech praxe stoupne v průměru na 42 000 kč. Příjem výrazně roste s dosaženým stupněm vzdělání (36 000 pro Bc, 42 000 pro Mgr, 51 000 pro PhD). Většina absolventů studium na FEL hodnotila jako široce zaměřené, náročné a prestižní. 76 % absolventů často využívá znalostí získaných při studiu.

Text pro Hospodářské noviny, leden 2017


Listy děkana

Vážení kolegové, vážené kolegyně,

nejprve to nedůležitější, dokument, který určí budoucí tvář fakulty: Karierní řád.

Koncepci a první pracovní návrh jsem představil Grémiu děkana, Vědecké radě a Akademickému senátu, nyní ho předkládám akademické obci k diskusi (do 15. 9.) [1]. V průběhu září a října připravíme konečné znění a předložíme ho jmenovaným sborům k projednání a schválení. Mým cílem je, aby Akademický senát, který mne zvolil, schválil tento klíčový dokument do konce roku 2012.

Od 1. 7. zřizuji Oddělení vnějších vztahů - PR, které bude mít v referátu i oblast zahraničních styků, oblast propagace studia a vztahu s podniky. Vedoucím tohoto oddělení jmenuji Ing. Jiřího Kohutku. Oblast zahraničních styků bude mít na starosti Mgr. Chmelenská, na oddělení bude pracovat i pan Otakar Vlček. Prosím jim buďte nápomocni.

Začaly letní prázdniny a skončil můj první rok ve funkci děkana. Je tedy dobrá příležitost poděkovat Vám všem za Vaše skvělé výkony a trochu rekapitulovat, co se mi podařilo realizovat z mého volebního projektu.

Z čeho jsem měl v poslední době největší radost: stav vyplnění ankety je 41 % (naposledy 20 %). Aktivizují se studenti? Začínají věřit, že změna je možná? Nebo zafungovala ta soutěž o tablety?

Naše fakulta byla hodnocena jako šestá v žebříčku výzkumných organizací podle RVVI. Chci, abychom si tuto pozici zachovali, případně zlepšili. K tomu by jistě nepřispělo, kdyby se fakulta opět rozdělila. Jsme výzkumná fakulta a mým úkolem je rozvíjet jak výuku, tak i vědeckovýzkumnou činnost (co do množství i kvality). Jsme dobří, ale excelence se neposuzuje podle slov. Nemáme na fakultě ani jeden grant ERC, který je dnes měřítkem evropské excelence. Hlaste se do soutěže o tyto granty, informace jsou např. zde . Nezískali jsme ani cenu útěchy, grant ERC CZ (MFF má tři).

Tak a teď ta rekapitulace.

Konkrétní úkoly, na kterých vedení fakulty pracuje, je možno sledovat v dokumentu Realizace ADZ. Připomenu, že Dlouhodobý záměr vznikl z mého volebního projektu a jeho Aktualizace na rok 2012 je nově sbírkou konkrétních a kontrolovatelných úkolů. Poslední rekapitulaci svého působení jsem prezentoval na dubnových Hovorech s děkanem, zde tedy kromě dvou již zmíněných hlavních novinek jen několik dalších:

 • Schválena povinnost impaktované publikace pro doktorandy, totéž se bude předpokládat pro nově schvalované školitele
 • Fotosoutěž s tematikou "život na fakultě" bude vyhlášena na webu fakulty - uzávěrka 30. 9. Vybrané fotografie budou použity do stolního kalendáře FEL a spolku ELEKTRA.
 • Bude vyhlášena Cena děkana za mezioborové publikace
 • Rekonstrukce studovny v Dejvicích: poslední návrh je rozšířen i o suterén
 • Zkrácení doby školení řidičů - drobnost, která snad potěšila

Dal jsem pokyn vedoucím kateder, aby všichni akademičtí pracovníci podepsali jednotlivou kopii Zásad publikační činnosti na FEL. Omlouvám se za toto administrativní obtěžování, ale ukázalo se, že je to potřeba. Svoboda publikovat své výsledky bez cenzury nadřízenými pracovníky je součástí akademických svobod, kterých jsme znovu nabyli po roce 1989. Tato svoboda je ale založena na důvěře a zodpovědnosti. Závažným případem plagiátorství pracovníka FEL se v minulých dnech zabývala mnou jmenovaná komise (její zpráva) a stanovisko vyjádřila i samotná Vědecká rada. Tato záležitost skončila dohodou o ukončení pracovního poměru. Na konci tohoto dokumentu přikládám informace o plagiátorství, které na mé bývalé katedře dáváme studentům.

Na základě pověření rektora ČVUT probíhá od r. 2008 příprava vzniku Českého institutu informatiky a kybernetiky (nyní ČIIRK). S přípravným týmem diskutuji možné formy organizačního zakotvení tohoto institutu, přičemž nyní velmi silně preferuji začlenění ČIIRK do FEL. V žádném případě jsem nikdy neuvažoval o sdílení kateder nebo koncepci virtuálních kateder. FEL je suverénní fakultou, která má své katedry a uskutečňuje své studijní programy. Nepovažuji za možné, aby je s někým sdílela. FEL chce být i nadále výzkumnou fakultou, která je charakterizována úzkým propojením výuky (i na pregraduální úrovni) a vědy. Oddělení těchto dvou složek by bylo degradací výzkumné fakulty a počátkem destrukce kvality studia. Poškodilo by i rozvoj výzkumné činnosti, která je na FEL úspěšně vykonávána.

Vážení kolegové, vážené kolegyně,

minulý týden byl horký a vypjatý: končilo zkouškové období, probíhaly bakalářské státnice, přijímací zkoušky, promoce a zápis studentů do 1. ročníku. Tak nabitý týden nepamatuji, a přesto se všechno zvládlo s úsměvem. Děkuji.

Léto je vhodná doba na dohnání všeho, na co během semestru nebyl čas. Už je pryč doba, kdy fakulta byla v létě mrtvá. Léto je i vhodná doba pro pracovní návštěvy zahraničních laboratoří. Vzpomeňte na to, že nízká mobilita je naší slabou stránkou a nevyjíždíte-li na celý rok, podívejte se do světa alespoň o prázdninách. Nicméně Vás prosím, abyste alespoň dva týdny nepracovali, odpočívali a nabírali síly. V září budeme všichni sílu potřebovat, přijdou totiž studenti. Ti noví snad budou kvalitnější, letos totiž už opět všichni dělali přijímací zkoušky.

Praha, 3. 7. 2012

Váš děkan Pavel Ripka

========================================================================

Citace jiných zdrojů - pozor na plagiátorství !!!

Je třeba pečlivě uvádět odkazy na zdroje informací (literaturu). Způsob citování literatury dohodněte s Vaším vedoucím a v celé práci ho pak důsledně dodržujte. Necitujte zdroje "z druhé ruky" - všechny citované práce byste měli přečíst a mít k dispozici. Pokud jste např. nepřečetli celou citovanou knihu, uveďte konkrétní kapitolu nebo rozsah stránek.

Doslovné citace z jiných textů je nutno uvádět v uvozovkách s identifikací zdroje, v tomto případě i s číslem strany. V titulku převzatých obrázků důsledně citujte zdroj - v případě překreslených obrázků uveďte např. "... podle [1] ..." tj. tzv. Vancouverský způsob citování, eventuálně "...podle (Nováček, 2007) ..." tj. tzv . Harvardský způsob citování.

Nestačí na konci práce uvést seznam literatury - je třeba také v samotné práci na tuto literaturu odkazovat všude tam, kde je to relevantní. Nedodržení těchto zásad může vést k vrácení práce nebo i k obvinění z plagiátorství. Více o plagiátorství si můžete přečíst na portálu INFOGRAM podporovaným MŠMT. Další informace na toto téma lze nalézt např. na stránkách IEEE - sekce nebo zde je odkaz na pěknou prezentaci týkající se této problematiky.

------------------------------------------------------------------------

[1] Text bude uveřejněn na webu FEL. Přímo jej lze komentovat v Google documents (po přihlášení jako username.cvut.cz přejděte na adresu https://docs.google.com/a/fel.cvut.cz/document/d/1T3JJ5I-67lggluDsZ48cjLc_5NFzEWAjg57GZoA4yOk/edit?pli=1#heading=h.qiv4mmnxwkxw


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně vítám Vás všechny - zaměstnance i studenty - po skončených prázdninách!

Vedení FEL o prázdninách nezahálelo - o naší činnosti se můžete dozvědět ze zápisů z Kolegií děkana a nedávného Gremia děkana.

Po projednání na Grémiu děkana předkládám Akademickému senátu návrh složení nové Vědecké rady.

Zveřejním rovněž návrh nového Dlouhodobého záměru FEL na roky 2011-2015.

Srdečně Vás zvu na Hovory s děkanem, které se uskuteční v úterý 27. 9. v 16:15 ve 209. Tam bych chtěl krátce představit, co vedení fakulty už udělalo a co udělat chceme a hlavně nechat dost prostoru na Vaše dotazy.

První zasedání nové Vědecké rady by se mělo uskutečnit ve středu 5. 10. 2011 ve 13 hod. v posluchárně 209. Tam bych chtěl fakultě představit členy zvolené Vědecké rady a tam by také měla proběhnout první skutečně veřejná obhajoba habilitační práce. I na toto zasedání Vás všechny srdečně zvu.

Praha, 12. 9. 2011

prof. Pavel Ripka, váš děkan


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

po volbě Akademickým senátem FEL mne pan rektor jmenoval od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2015 děkanem Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.

Budu se snažit ze všech sil tuto funkci vykonávat ku prospěchu naší fakulty. Pokud byste k mé činnosti měli výhrady či připomínky, prosím neváhejte mně to sdělit.

Především děkuji prof. Šimákovi za všechno, co pro fakultu udělal a ještě udělá. Budu se snažit pokračovat v progresivních projektech, které zahájil. Doba, ve které byl děkanem, nebyla lehká. Děkuji i zastupujícímu děkanovi prof. Starému, který fakultu bravurně vedl v červnu. Přesto věřím, že příští střídání děkanů proběhne bez "meziplynu".

 1. Ve své činnosti budu vycházet ze svého děkanského projektu, který po diskusi s Akademickým senátem použiji za základ návrhu Dlouhodobého záměru ČVUT FEL.
 2. Jak víte, vědecká rada fakulty ukončila svou činnost 30. 6. 2011. Dnes jsem jmenoval členy Vyhledávacího výboru (prof. Mařík, Sovka, Šebek, Škvor), který mi počátkem srpna předloží návrh složení nové vědecké rady. Mým cílem je, aby volba členů vědecké rady proběhla na nejbližším zasedání akademického senátu a termín prvního zasedání této rady mohl pak být již počátkem října.
 3. Dnes jsem také jmenoval předsedou nové Dislokační komise prof. Hlaváče. Úkolem této komise bude navrhnout transparentní systém hospodaření s plochami a po jeho schválení tento systém uvést v život. Součástí tohoto systému by měl být veřejný přehled užití jednotlivých místností. Pokud by se mělo za plochy platit, musí se to již projevit v rozpočtu roku 2012. Fakulta získala další plochy v Technické menze. Rád bych po poradě s Dislokační komisí tam např. zřídil prostory, které by si mohly propůjčovat týmy pro časově limitované projekty. Je třeba i analyzovat potřebu dvou poslucháren, které v této budově máme.
 4. Dnes jsem se poprvé účastnil schůze řídícího výboru Centra Energeticky efektivních budov Kladno. Projekt byl ministrem podepsán a připravuje se zahájení výstavby, bohužel je vše značně opožděno.
 5. Začal jsem jednat ve věci budoucnosti výuky v Trutnově. Požádám Akademický senát, aby mi byl nápomocen při řešení tohoto problému. Je třeba analyzovat závazky fakulty, zvážit rizika a rychle rozhodnout.
 6. Během prázdnin bych také rád zveřejnil přehledné organizační schéma fakulty. U jednotlivých pracovníků děkanátu a dalších "mimokatedrálních" útvarů bych rád zveřejnil náplň jejich činnosti a jejich zástupnost. Děkuji těm oddělením (např. SVTI a odd. VVZS), která již tento přehled mají.
  Kromě vypracování podkladů pro zmíněný přehled dnes ukládám všem vedoucím pracovníkům vypracovat plán práce a rozvoje jejich útvaru.
 7. Přes prázdniny bude také pokračovat tvorba procesních schémat s odkazy na související dokumenty a konkrétní pracovníky. Tato práce je dobrou příležitostí na racionalizaci administrativních procesů. Prosím všechny pracovníky fakulty, aby tomuto úsilí byli nápomocni, zejména sledovali postup prací na https://www.fel.cvut.cz/procesy/ a zveřejňovali své poznámky k těmto schématům na https://forum.feld.cvut.cz/forum/94/.
 8. Považuji za samozřejmé, že veškeré dokumenty na fakultě budou předávány v elektronické formě (se zachováním papírové podoby, pokud to vyžaduje předpis nebo procesní schéma). Zápisy z porad a schůzí budou pořízeny a potvrzeny a (vyžaduje-li to předpis) i na webu zveřejněny do 3 pracovních dnů. Podobné administrativní standardy budou ukotveny v příkazu, který hodlám před začátkem dalšího semestru vydat.
 9. Chci, aby fakulta byla přívětivá, abychom na studium či zaměstnání na fakultě byli nejen hrdí, ale abychom do všech jejích budov chodili rádi. K tomu mohou přispět i zdánlivé maličkosti; budu vděčný za Vaše náměty zejména na rozpočtově neutrální opatření. Mým dnešním příspěvkem je zrušení zákazu účasti malých dětí na našich promocích. I mnohem starší instituce pochopily, že důstojnost jejich obřadů není přítomností dětí ohrožena.
 10. Jak jsem slíbil, dnešního dne jsem předal řízení katedry měření prof. Haaszovi a nechávám vypsat řádné výběrové řízení na vedoucího této katedry.

Závěrem mi dovolte, abych všem akademickým pracovníkům a dalším zaměstnancům fakulty poděkoval za dosavadní práci. Nastává období prázdnin, které je pro nás všechny nejen příležitostí k odpočinku a regenerací, ale i obdobím koncentrované práce na přípravě výuky a na výzkumných a průmyslových projektech. Přeji Vám, abyste alespoň část této práce mohli vykonávat někde u vody, a ne v našich rozpálených budovách. Oceňuji ty učitele, kteří poskytují během prázdnin i konzultace, či zkouší.

Za dobré výkony děkuji také studentům. Letos poprvé promovali absolventi a absolventky nových studijních programů a nemálo jejich diplomů mělo červenou barvu. Chtěl bych, aby excelence studentů byla i dalšími způsoby podporována, zvýrazněna a oceněna.

Praha, 1. 7. 2011

prof. Pavel Ripka, váš děkan

Hovory s děkanem

14. 05. 2013

Prezentace

28. 05. 2012

Prezentace

23. 02. 2012

Prezentace

27. 09. 2011

 

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.