Jak podat přihlášku

Pozor: Úprava vzhledem k situaci s koranvirem: Veškeré dokumenty lze na FEL předávat pouze poštou!

K podání přihlášky ke studiu na FEL ČVUT, stačí tři jednoduché kroky:

1 Vyplnění elektronické přihlášky

Podání elektronické přihlášky začíná v našem elektronickém systému pro přijímací řízení. Zde budete moci přihlášku vyplnit, sledovat její stav a také průběh a výsledky svého přijímacího řízení, proto si nezapomeňte uložit kód přihlášky, který získáte po jejím vyplnění. Jakmile budete mít elektronickou přihlášku vyplněnou a zaplacený poplatek, můžete případně dokládat doklady, které vám zajistí prominutí přijímací zkoušky podle Podmínek pro přijetí do bakalářského studia resp. Podmínek pro přijetí do magisterského studia. Podrobnosti viz směrnice děkana pro bakalářské studium resp. směrnice děkana pro magisterské studium.

 
Vyplnit elektronickou přihlášku
 

2 Uhrazení poplatku za přijímací řízení

Poplatek ve výši 800 Kč můžete uhradit online platební kartou či QR kódem při vyplňování e-přihlášky, složenkou, v hotovosti na pobočce KB nebo převodem na bankovní účet fakulty. Poplatek se hradí za každou přihlášku na každý studijní program. Instrukce k platbě naleznete ve směrnici děkana pro přijímací řízení pro bakalářské studium (a uchazeči o magisterské studium v magisterské směrnici).

3 Při zájmu o prominutí přijímací zkoušky doručit příslušné doklady!

Pozor: Úprava vzhledem k situaci s koranvirem: Veškeré dokumnety lze na FEL předávat pouze elektronicky či poštou!

Máte-li zájem o prominutí přijímací zkoušky podle Podmínek pro přijetí, odstavec III., pak příslušné doklady doručte na Studijní oddělení do 31. března 2020 či neodkladně jakmile dokument získáte, abyste mohli dostat případné Oznámení o prominutí přijímací zkoušky.

Pokud podáte přihlášku do více programů, písemný test absolvujete pouze jednou a jeho výsledek bude  platný ve všech programech. Přijati budete do všech programů, do nichž jste se přihlásili a pro které splníte stanovenou bodovou hranici  Následně si můžete zvolit ten program, který vás nejvíce zaujal (FEL vyplatí stipendium ve výši poplatku za přihlášky do druhého a dalšího bakalářského programu, do něhož se přihlásíte, po zápisu do letního semestru ak. r. 2020/2021 na FEL).

Doklady můžete doručit osobně na studijní oddělení Fakulty elektrotechnické, do Informačního centra FEL či do podatelny FEL nebo ji zaslat doporučeně poštou na adresu fakulty.

Pozor: Úprava vzhledem k situaci s koranvirem: Veškeré dokumenty lze na FEL předávat pouze poštou!

Adresa FEL ČVUT

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická
Studijní oddělení
Technická 2
166 27 Praha 6 – Dejvice

Kam podat přihlášku osobně


Kontaktujte nás!

pilarcik@fel.cvut.cz

chcistudovat@fel.cvut.cz

+420 224 352 057
Po-Čt: 8:00–16:00
Pá: 8:00–15:15

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.