ČeskyEnglish

Jak se stát bakalářským studentem na FEL

Mimořádný termín přijímacího řízení do bakalářských studijních programů pro studium v akademickém roce 2017/2018

Opakování matematiky k maturitě a přijímací zkoušce na VŠ

Podrobné informace a pokyny naleznete v Podmínkách pro přijetí ke studiuSměrnici děkana.

Nepřehlédněte také informaci o motivačním stipendiu pro nadané uchazeče!

1. Podat přihlášku

Úplné informace k podání přihlášky naleznete na stránce Jak podat přihlášku.

2. Zakončit středoškolské vzdělání maturitou

Základní podmínkou pro přijetí na fakultu je získat úplné střední nebo střední odborné vzdělání zakončené maturitou. Uchazeč je povinen doložit úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení/nostrifikační doložky nejpozději v den zápisu ke studiu.

3. Uspět u přijímací zkoušky nebo splnit podmínky pro její prominutí

Víte, že

Pokud podáte přihlášku do více programů, písemný test absolvujete pouze jednou a jeho výsledek bude  platný ve všech programech. Přijati budete na všechny programy, do nichž jste se přihlásili a pro které splníte stanovenou bodovou hranici  Následně si můžete zvolit ten program, který vás nejvíce zaujal. FEL vyplatí stipendium ve výši poplatku za přihlášky na druhý a další bakalářský program, na který se přihlásíte, po zápisu do letního semestru ak. r. 2017/2018 na FEL.

Přijímací zkouška do bakalářského studia je písemná a sestává z testu z matematiky; může být však prominuta (viz níže).

Písemný test se skládá z 15 otázek s nabídkou odpovědí a lze v něm získat maximálně 20 bodů. Doporučujeme prostudovat požadavky z matematiky pro přijímací řízení a vzor zadání přijímacích testů s náznakem řešení. Využít můžete také přípravné kurzy z matematiky a fyziky nebo opakování matematiky k maturitě a přijímací zkoušce na VŠ.

Zkoušky proběhnou 14. června 2017. O náhradní termín zkoušky (22. 6. 2017) je třeba případně písemně požádat na chcistudovat@fel.cvut.cz.

Po absolvování testu se bude podle výsledků postupovat následovně:

Body (max. 20)

Postup

14–20

Budete přijati do programu, na který se hlásíte

< 14

Rozhodne děkan na základě návrhu přijímací komise

Prominutí přijímací zkoušky

Děkan promine přijímací zkoušku na základě splnění jedné z následujících podmínek (týká se pouze maturantů z let 2014–2017):

Prospěch na střední škole v ČR nebo SR

  • Maturita z matematiky v ČR ve společné (státní) části: 1 (výborně);
  • Maturita z matematiky v SR: v externí části maturity s procentem úspěšnosti 84 a vyšším.

Dokládá se doručením úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení v co nejkratší době po jeho obdržení.

  • na výročních vysvědčeních jsou alespoň čtyři známky z matematiky a jejich průměr není horší než 1,25
  • na výročních vysvědčeních jsou alespoň dvě známky z fyziky* a jejich průměr není horší než 1,5

Podrobnosti viz Podmínky pro přijetí ke studiu.

  • Výběrová zkouška z matematiky Matematika+ (CERMAT) úspěšně absolvovaná s výsledkem 1 či 2

Dokládá se doručením úředně ověřené kopie výpisu výsledku didaktického testu zkoušky Matematika + v co nejkratší době po jeho obdržení.

Soutěže v ČR nebo SR

  • Olympiáda matematická či fyzikální vyhlášená MŠMT (kategorie A–D nebo kategorie P – programování), úspěšný řešitel v krajském či celostátním kole
  • Středoškolská odborná činnost (technické, matematické, informatické obory) – umístění na předních místech krajského či celostátního kola

Národní srovnávací zkoušky (SCIO) v ČR či SR

  • SCIO, NSZ MAT/OSP s percentilem 90 a vyšším ve školním roce 2016/2017.

* Průměr známek z fyziky se netýká programu Otevřená informatika

Úplné znění podmínek pro přijetí.

4. Pro cizince: složit zkoušku z češtiny

Týká se pouze cizinců nematurujících na střední škole v ČR nebo SR. Tito uchazeči musí doložit úředně ověřenou kopii příslušného potvrzení nejpozději v den zápisu ke studiu.

5. Zapsat se do studia

Informace k zápisu do 1. ročníku bakalářského studia

Termíny zápisu jsou: 23. června 2017 (řádný termín) a 14. září 2017 (náhradní termín). Podrobnosti naleznete ve  směrnici děkana, úspěšní uchazeči také ve své elektronické přihlášce.

Nepřehlédněte také informaci o motivačním stipendiu pro nadané uchazeče!

V případě jakýchkoli problémů s letošní maturitou pro přijímací řízení na FEL ČVUT (odložená maturita apod.) prosím neprodleně kontaktujte vedoucí Studijního oddělení Ing. Helenu Šislerovou - sislehel@fel.cvut.cz, tel. 224 353 971.

Na co ještě čekáte?

Chci začít studovat na FEL ČVUT


Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.