Jak se stát magisterským studentem na FEL

Nepřehlédněte

1 Podat přihlášku

Do přijímacího řízení se mohou hlásit absolventi bakalářských nebo magisterských studijních programů a studenti posledního ročníku bakalářských nebo magisterských studijních programů, kteří předpokládají dokončení tohoto studia do data zápisu. Výpis všech programů a oborů včetně jejich kapacit a pravidel pro zařazení do oboru lze nalézt ve směrnici děkana.

Přihlášku je třeba podat zvlášť pro každý program, na který se hlásíte. Přijímací zkoušky jednotlivých programů jsou obsahově odlišné. 

Chci vědět, jak podat přihlášku

2 Úspěšně zakončit bakalářské či magisterské studium

Základní podmínkou  pro přijetí ke studiu je úspěšné ukončení bakalářského nebo magisterského studia. Uchazeč je povinen doložit úředně ověřenou kopii diplomu/nostrifikační doložky nejpozději v den zápisu ke studiu (netýká se studentů/absolventů FEL ČVUT).

3 Uspět u přijímací zkoušky nebo splnit podmínky pro její prominutí

Přijímací zkouška se skládá z písemného testu a v některých případech je doplněna také ústním pohovorem před přijímací komisí programu. Tematické okruhy zkoušky se liší podle zvoleného programu.

Do studia ve zvoleném programu budou přijati všichni uchazeči, jimž byla prominuta přijímací zkouška, a dále uchazeči, kteří v přijímací zkoušce získali alespoň 70 % z celkového počtu bodů. Děkan může na základě výsledku přijímacích zkoušek snížit v jednotlivých programech hranici pro přijetí v rozmezí 50–70 % bodů. Uchazeči, kteří nedosáhnou alespoň 50 % bodů z přijímací zkoušky, nebudou ke studiu na ČVUT FEL přijati.

Prominutí přijímací zkoušky

Děkan promine přijímací zkoušku studentům či absolventům bakalářského, respektive magisterského studijního programu příbuzného charakteru, jako je magisterský program, na který se uchazeč hlásí, pokud vážený studijní průměr za celou dobu bakalářského, respektive magisterského studia je nejvýše 1,80.

Úplné znění podmínek pro přijetí.

4 Pro cizince: složit zkoušku z češtiny

Netýká se pouze občanů Slovenské republiky a absolventů bakalářského, respektive magisterského studia na FEL ČVUT. Ostatní zahraniční uchazeči musí doložit úředně ověřenou kopii příslušného potvrzení nejpozději v den zápisu ke studiu.

5 Zapsat se do studia

Termíny zápisu jsou: 26. června 2020 (řádný termín) a 8. září 2020 (náhradní termín). Podrobnosti naleznete ve směrnici děkana, úspěšní uchazeči také ve své elektronické přihlášce.

U uchazečů se předpokládá znalost anglického jazyka, protože některé předměty mohou být vyučovány v angličtině.

Na co ještě čekáte?

Chci začít studovat na FEL ČVUT