Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEL ČVUT v akademickém roce 2020/2021

 1. Přijímání uchazečů do bakalářských studijních programů se řídí následujícími předpisy: (1) zákonem o vysokých školách č. 111/1998 Sb., (2) Statutem FEL, těmito (3) Podmínkami pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEL v akademickém roce 2020/2021 [dále jen Podmínkami] a (4) Směrnicí děkana pro přijímací řízení ke studiu v bakalářských studijních programech v ak. roce 2020/2021 [dále jen Směrnice].

 2. Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech jsou:
  1. podání řádně vyplněné elektronické přihlášky v termínu uvedeném ve Směrnici děkana, včetně případných předepsaných příloh;
  2. dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání (zakončeného maturitou) nejpozději do termínu zápisu ke studiu;
  3. úspěšné složení přijímací zkoušky nebo její prominutí děkanem.
  4. dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení ze školy se sídlem v České republice či Slovenské republice (případně bakalářského či magisterského diplomu rovněž ze škol se sídlem v ČR nebo SR) v termínu uvedeném ve Směrnici děkana;
  5. pokud byla maturitní zkouška (případně vysokoškolské vzdělání) absolvována v zahraničí (netýká se Slovenské republiky), je podmínkou dodání potvrzení o uznání rovnocennosti či nostrifikaci zahraničního vzdělání v termínu uvedeném ve Směrnici děkana;
  6. v případě cizinců (kromě občanů Slovenské republiky a absolventů středních či vysokých škol se studijním programem v českém jazyce) dodání potvrzení o vykonání zkoušky z českého jazyka (vystavené katedrou jazyků FEL ČVUT v r. 2020) v termínu uvedeném ve Směrnici děkana.
 3. Děkan promine přijímací zkoušku (při splnění podmínky z bodu II A) všem uchazečům o studium v bakalářských programech na FEL, kteří řádně doloží2 splnění alespoň jedné z následujících podmínek:
  1. v letech 2017-2020 absolvovali maturitní zkoušku z matematiky se stupněm 1,0 - (výborně)3 v České republice nebo s procentem úspěšnosti 84 a vyšším v externí části maturitní zkoušky (pro rok 2020 platí známka výborně v interní části maturitní zkoušky) ve Slovenské republice,
  2. nebo maturovali v roce 2017 a později a splňují kteroukoli z následujících podmínek:
   1. mají na vysvědčeních za poslední čtyři ročníky střední školy se sídlem v České republice nebo Slovenské republice
    1. 4 známky z matematiky a průměr všech známek z matematiky4 na výročních vysvědčeních1 není horší než 1,5 (pro programy Otevřená informatika, Kybernetika a robotika a Softwarové inženýrství a technologie 1,0);
    2. nebo alespoň 2 známky z fyziky5 a průměr všech známek z fyziky na výročních vysvědčeních není horší než 1,5 (netýká se programu Otevřená informatika a Softwarové inženýrství a technologie);
   2. nebo
    1. byli úspěšnými řešiteli krajského (do 3. místa) či celostátního kola (do 5. místa) středoškolské olympiády vyhlašované MŠMT v kategorii A, B, C resp. D (matematické či fyzikální) nebo v kategorii P (programování),
    2. nebo se umístili do pátého místa v celostátním či do třetího místa v krajském kole Středoškolské odborné činnosti pořádané v České republice či Slovenské republice v technických, matematických či informatických oborech;
    3. nebo se umístili na prvních 3 místech celostátního finále soutěže Robosoutěž FEL;
    4. nebo se umístili na prvních 3 místech celostátního finále Energetické olympiády FEL;
    5. nebo se umístili na prvních 3 místech celostátního finále Elektrotechnické olympiády FEL;
    6. nebo se umístili do pátého místa v celostátním či do třetího místa v krajském kole ve srovnatelných soutěžích6 s celostátní působností v Česku
   3. nebo úspěšně složili zkoušku Matematika+ s klasifikací 1 či 2 v roce 2017-2020
   4. nebo absolvovali v České republice či Slovenské republice ve školním roce 2019/2020 Národní srovnávací zkoušky z matematiky (test SCIO, NSZ MAT) a umístili se mezi 10 % nejlepších (percentil 90 a výše);
   5. nebo absolvovali v České republice či Slovenské republice ve školním roce 2019/2020 Národní srovnávací zkoušky z obecných studijních předpokladů (test SCIO, NSZ OSP R) a umístili se mezi 10 % nejlepších (percentil 90 a výše).
 4. Uchazeči, na něž se nevztahují podmínky odst. III, budou pozváni k přijímací zkoušce, jež obsahuje test z matematiky:
  1. Uchazeči, kteří absolvují test z matematiky na 14 a více bodů z možných 20, budou přijati do programu, do něhož se přihlásili.
  2. O přijetí uchazečů, kteří v testu dosáhnou méně než 14 bodů, rozhodne děkan na základě návrhu přijímací komise, která navrhne minimální počty bodů pro přijetí v jednotlivých programech.
 5. Přijímací řízení je společné pro prezenční i kombinovanou formu studia.
 6. Vlastní průběh přijímacího řízení stanoví Směrnice děkana.
 7. Nejvyšší počty studentů přijímaných ke studiu v jednotlivých programech podle § 49 zákona o vysokých školách jsou uvedeny ve Směrnici děkana.
 8. Děkan může vyhlásit mimořádný termín přijímací zkoušky do studia v bakalářských programech. Vyhlášení mimořádného termínu přijímací zkoušky bude zveřejněno na webových stránkách FEL.

V Praze, schváleno Akademickým senátem FEL 4. 10. 2019 a 8.6. 2020 schválena úprava bodu III/A.

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., v. r.
děkan

prof. Ing. Ondřej Jiříček, CSc., v. r.
předseda AS FEL


1 Výročním vysvědčením se rozumí vysvědčení za druhé pololetí příslušného ročníku. Při posuzování uvedeného prospěchu se nezapočítává maturita; u maturujících v roce 2020 se za poslední ročník zohledňuje pololetní vysvědčení.

2 Úředně ověřenou kopií platného dokumentu. Známky ze střední školy mohou být střední školou potvrzeny také na přihlášce ke studiu. O prominutí přijímací zkoušky není třeba žádat

3 Maturitní zkouška z matematiky může být složena formou povinné či nepovinné zkoušky, a to pouze ve společné (státní) části.

4 Netýká se předmětu "matematický seminář".

5 Netýká se předmětu "fyzikální seminář".

6 Posoudí pověřený proděkan.


 

Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.