ČeskyEnglish

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEL ČVUT v akademickém roce 2017/2018

Přijímání uchazečů do bakalářských studijních programů se řídí následujícími předpisy: (1) zákonem o vysokých školách č. 111/1998 Sb., (2) Statutem FEL, (3) Řádem přijímacího řízení ČVUT (Příloha č. 2 Statutu ČVUT), (4) Podmínkami studia cizinců na ČVUT (Příloha č. 3 Statutu ČVUT), těmito (5) Podmínkami pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEL v akademickém roce 2017/2018 [dále jen Podmínkami] a (6) Směrnicí děkana pro přijímací řízení ke studiu v bakalářských studijních programech v ak. roce 2017/2018 [dále jen Směrnice].

 1. Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech jsou:
  1. podání řádně vyplněné elektronické přihlášky v termínu uvedeném ve Směrnici děkana, včetně předepsaných příloh;
  2. dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání (zakončeného maturitou) nejpozději do termínu zápisu ke studiu;
  3. dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení ze školy se sídlem v České republice či Slovenské republice (případně bakalářského či magisterského diplomu rovněž ze škol se sídlem v ČR nebo SR) v termínu uvedeném ve Směrnici děkana;
  4. úspěšné složení přijímací zkoušky nebo její prominutí děkanem.
  5. pokud byla maturitní zkouška (případně vysokoškolské vzdělání) absolvována v zahraničí (netýká se Slovenské republiky), je podmínkou dodání potvrzení o uznání rovnocennosti či nostrifikaci zahraničního vzdělání v termínu uvedeném ve Směrnici děkana;
  6. v případě cizinců (kromě občanů Slovenské republiky a absolventů středních či vysokých škol se studijním programem v českém jazyce) dodání potvrzení o vykonání zkoušky z českého jazyka (vystavené katedrou jazyků FEL ČVUT) v termínu uvedeném ve Směrnici děkana.
 2. Děkan promine přijímací zkoušku (při splnění podmínek z bodu 1) všem uchazečům o studium v bakalářských programech na FEL, kteří:
  1. v letech 2014-2017 úspěšně absolvovali maturitní zkoušku z matematiky se stupněm 1 - (výborně)3 v České republice nebo s procentem úspěšnosti 84 a vyšším v externí části maturitní zkoušky ve Slovenské republice,
  2. nebo maturovali v roce 2014 a později a splňují kteroukoli z následujících podmínek:
   1. mají na vysvědčeních za jednotlivé ročníky střední školy se sídlem v České republice nebo Slovenské republice
    • 4 známky z matematiky a průměr všech známek z matematiky4 na výročních vysvědčeních1 není horší než 1,25;
    • nebo alespoň 2 známky z fyziky5 a průměr všech známek z fyziky na výročních vysvědčeních není horší než 1,5 (netýká se programu Otevřená informatika);
   2. nebo byli úspěšnými řešiteli krajského či celostátního kola středoškolské olympiády vyhlašované MŠMT v kategorii A, B, C resp. D (matematické či fyzikální) nebo v kategorii P (programování), případně byli úspěšnými řešiteli soutěží srovnatelné úrovně7 (například na předních místech regionální6 přehlídky Středoškolské odborné činnosti pořádaných v České republice či Slovenské republice v technických, matematických či informatických oborech), a řádně doloží tuto skutečnost2.
   3. nebo úspěšně složili zkoušku Matematika+(CERMAT) s klasifikací 1 či 2
   4. nebo absolvovali v České republice či Slovenské republice ve školním roce 2016/2017 Národní srovnávací zkoušky z matematiky (test SCIO, NSZ MAT) a umístili se mezi 10 % nejlepších (percentil 90 a výše);
   5. nebo absolvovali v České republice či Slovenské republice ve školním roce 2016/2017 Národní srovnávací zkoušky z obecných studijních předpokladů, rozšířené zkoušky (test SCIO, NSZ OSP R) a umístili se mezi 10 % nejlepších (percentil 90 a výše).
 3. Uchazeči, na něž se nevztahují podmínky odst. II, budou pozváni k přijímací zkoušce, jež obsahuje test z matematiky:
  1. Uchazeči, kteří absolvují test z matematiky na 14 a více bodů z možných 20, budou přijati do programu, do nějž se hlásili.
  2. O přijetí uchazečů, kteří v testu dosáhnou méně než 14 bodů, rozhodne děkan na základě návrhu přijímací komise, která navrhne minimální počty bodů pro přijetí v jednotlivých programech.
 4. Přijímací řízení je společné pro prezenční i kombinovanou formu studia.
 5. Vlastní průběh přijímacího řízení stanoví Směrnice děkana.
 6. Nejvyšší počty studentů přijímaných ke studiu v jednotlivých programech podle par. § 49 zákona o vysokých školách jsou uvedeny ve Směrnici děkana.
 7. Děkan může vyhlásit mimořádný termín přijímacího řízení do studia v bakalářských programech. Vyhlášení mimořádného termínu přijímacího řízení bude případně zveřejněno na úřední desce FEL a webu FEL.

V Praze, schváleno Akademickým senátem FEL 14. 10. 2016.

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., v. r.
děkan

prof. Ing. Ondřej Jiříček, CSc., v. r.
předseda AS FEL


1 Výročním vysvědčením se rozumí vysvědčení za druhé pololetí příslušného ročníku. Při posuzování uvedeného prospěchu se zohledňují výroční vysvědčení z posledních čtyř ročníků střední školy, nezapočítává se maturita; u maturujících v roce 2017 se za poslední ročník zohledňuje pololetní vysvědčení.

2 Např. úředně ověřenou kopií platného dokumentu.

3 Maturitní zkouška z matematiky může být složena formou povinné či nepovinné zkoušky; v letech 2014-2017 pouze ve společné (státní) části.

4 Netýká se předmětu "matematický seminář".

5 Netýká se předmětu "fyzikální seminář".

6 Krajské nebo celostátní.

7 Posoudí pověřený proděkan.


 

Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.