Doplňovací volby do AS ČVUT

Akademický senát ČVUT vyhlásil doplňovací volby do Akademického senátu ČVUT pro volební obvod studentů FEL. Termín pro odevzdání kandidátek za akademickou obec FEL je pátek 3. 5. 2019 do 12:00 na sekretariátu děkana FEL.

Termín konání doplňovacích voleb do AS ČVUT pro volební obvod studentů FEL byl  stanoven na dny 9. a 10. 5. 2019. Volby proběhnou elektronickou formou, podrobnější instrukce o volbě obdržíte na Váš fakultní e-mail. Za volební obvod FEL bude zvolen jeden student.

Otázky na kandidáty je možné klást na Diskusním fóru FEL.

Formální náležitosti kandidátek do AS ČVUT:

Nutné součásti kandidátek:

  1. Jméno kandidáta
  2. Fakultní emailová adresa.
  3. Explicitní souhlas s kandidaturou do AS ČVUT (ve znění „Se svou kandidaturou do AS ČVUT souhlasím.“), vlastnoruční podpis a datum podání na vytištěné verzi.

Doporučené formální záležitosti kandidátek:

  1. Formát A5 naležato, v levém horním rohu barevná fotografie kandidáta cca 5 x 7 cm orientovaná na výšku, v pravé části jméno kandidáta s uvedením programu a ročníku studia nebo pracoviště.
  2. Další text by měl obsahovat stručný popis kandidáta a heslovitě charakteristiku jeho volebního programu. Další podrobnější informace o kandidátovi je možné prezentovat ve formě webových stránek. Odkaz je pak vhodné uvést na kandidátce.
  3. Ve spodní části kandidátky je třeba uvést datum podání, explicitní vyjádření souhlasu s kandidaturou

Kandidátku je nutné odevzdat v uzavřené obálce s označením „Kandidátka do AS ČVUT“ do výše uvedeného data na sekretariát děkana v níže uvedené formě:

  • 1 kopie v písemném vyhotovení s vlastnoručním podpisem
  • 1 kopie elektronicky (např. CD nebo DVD), akceptované formáty jsou HTML, PDF, ODT nebo DOC.

V případě formálních nedostatků na kandidátce bude na základě pokynů dílčí volební komise pro FEL možné jejich odstranění.

Členové dílčí volební komise pro FEL:Božena Mannová, Jakub Svatoš, Tomáš Košťál, Petr Benda a Jiří Cejp

Za obsah odpovídá: Ing. Jan Koller, Ph.D.