Kalendář termínů

Aplikace Anlupa.cz umožňuje snadné automatické vyhledávání a sledování výzev na projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů. Po přihlášení do aplikace můžete pomocí filtru nejen vyhledávat výzvy v oblastech, které se týkají Vašeho výzkumu, ale můžete si pomocí STRÁŽCE VÝZEV nadefinovat kritéria výběru otevřených výzev, na něž Vás bude naše aplikace upozorňovat zasíláním e-mailu.

Termín Popis Kontakt
29.5.2020

MŠMT Mobilita 8J – Česko- německé projekty s dobou řešení 2021-2022

MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení na léta 2021 a 2022.

Fakultní termín pro podání návrhu projektu přes ISDS končí nejpozději 29. 5. 2020 v 12:00 hodin.

Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky MŠMT vidaawt.

V datové zprávě musí být v poli „Věc“ vyplněno: „Výzva - Německo 2021-2022 - NEOTVÍRAT“ , v položce „K rukám“ vyplněno „Oddělení 33“ a zaškrtnuto políčko „Do vlastních rukou“ .

Informace naleznete na:  MŠMTAlfrescu.

weigelo@fel.cvut.cz
4.6.2020

MŠMT Mobility 8J – Česko-rakouské výzkumné projekty s dobou řešení 2021-2022

 MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení na léta 2021 a 2022.

Fakultní termín pro podání návrhu projektu přes ISDS končí nejpozději 4.6.2020 v 12:00 hodin.

Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky MŠMT vidaawt.

V datové zprávě musí být v poli „Věc“ vyplněno: „Výzva – Rakousko 2021-2022 - NEOTVÍRAT“ , v položce „K rukám“ vyplněno „Oddělení 33“ a zaškrtnuto políčko „Do vlastních rukou“ .

Informace naleznete na: MŠMT  a  Alfrescu.

weigelo@fel.cvut.cz
9.6.2020

TAČR – CK – 2. veřejná soutěž DOPRAVA2020+

TA ČR vyhlásila druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu Ministerstva dopravy na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+.

Fakultní termín pro elektronické odeslání „Návrhu projektu“, vygenerování „Potvrzení o podání elektronického návrhu projektu do ISTA“ a odeslání do datové schránky SPS fakulty je nejpozději do 9. 6.2020, 12:00 hodin.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a dokumentech spojených s vyhlášením.

Informací naleznete na stránkách TAČR  nebo na Alfesco.

weigelo@fel.cvut.cz
11.6.2020

Ministerstvo vnitra ČR – VI - Vyhlášení čtvrté veřejné soutěže

Ministerstvo vnitra vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 až 2022 (BV III/4-VS).

Projekt může být zahájen nejdříve 1. 1. 2021.

Návrh projektu musí být podán v elektronické podobě prostřednictvím ISTA. Vygenerovaný dokument Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA musí být odesláno do datové schránky MV (ID datové schránky: 6bnaawp). Datová zpráva musí v poli Věc obsahovat „BV III/4VS – návrh projektu“.

Fakultní termín pro elektronické odeslání do datové schránky SPS fakulty je nejpozději do 11. 6. 2020., 12:00 hodin.

Více informací naleznete na stránkách MV a Alfescu.

weigelo@fel.cvut.cz
12.6.2020

TAČR – TL – 4. veřejná soutěž ÉTA

TA ČR vyhlásila čtvrtou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného výzkumu společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Projekty musí využívat znalosti, zkušenosti anebo data z aktuálně probíhající krize související s pandemií COVID-19.

Návrhy projektů do VS programu ÉTA musí být podávány prostřednictvím ISTA a prostřednictvím datové schránky.

Fakultní termín pro elektronické odeslání „Návrhu projektu“, vygenerování Potvrzení o podání elektronického návrhu projektu do ISTAa odeslání do datové schránky SPS fakulty je nejpozději do 12. 6. 2020, 12:00 hodin.

Více informací naleznete na stránkách TAČR na Alfesco.

weigelo@fel.cvut.cz
16.6.2020

MZE – QK -  4. veřejná soutěž „ZEMĚ“

Ministerstvo zemědělství v rámci programu zemědělského aplikovaného výzkumu „Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 –2025, ZEMĚ“ vyhlásilo jednostupňovou veřejnou soutěž s počátkem řešení projektů v roce 2021.

Návrhy projektů bude možno podávat pouze v elektronické podobě, nově prostřednictvím ISTA na adrese https://ista.tacr.cz.

Vygenerovaný dokument Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA musí být odesláno do datové schránky MZE (ID datové schránky: yphaax8). Datová zpráva musí v poli Věc obsahovat „4. veřejná soutěž – Program ZEMĚ – NÁVRH PROJEKTU“.

Fakultní termín pro elektronické odeslání do datové schránky SPS fakulty je nejpozději do 16. 6. 2020., 12:00 hodin.

Více informací naleznete na stránkách MZE na Alfesco.

weigelo@fel.cvut.cz
24.6.2020

TAČR – FW – 3. veřejná soutěž TREND

TA ČR vyhlásila 3. veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu MPO na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND - Podprogram 1 – „Technologičtí lídři“. 

Hlavním uchazečem může být pouze podnik, který má provozovnu či pobočku v ČR. VO pouze jako další účastník.

Návrhy projektů do VS programu TREND musí být podávány prostřednictvím ISTA a prostřednictvím datové schránky.

Soutěžní lhůta končí dnem 24. 6. 2020.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.

Informací naleznete na stránkách TAČR nebo na Alfesco.

weigelo@fel.cvut.cz
25.6.2020

MZ - NU - veřejná soutěž 2021-2024

MZ vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026".

Předpokládaná doba zahájení řešení projektů je od 1. 5. 2021.

Formuláře žádosti jsou dostupné výhradně v internetové on-line aplikaci ISVP vytvořené k tomuto účelu na adrese http://eregpublic.ksrzis.cz . Žádost musí být vyplněna a konvertována do formátu PDF podle návodu obsaženého v aplikaci.

Pro vstup do aplikace ISVP je nutné mít zřízený uživatelský účet (RNDr. P. Mottl, Ph.D., H. Weigelová).

Žádosti na předepsaných elektronických formulářích doručte prostřednictvím datové schránky s ID: f7eike4 (Agentura pro zdravotnický výzkum ČR, Ruská 2412/85, 100 00 Praha 10).

Každá žádost musí být předložena v samostatné datové zprávě s označením předmětu „AZV – NU21-0X-00XXX“ /příp. „AZV – NU21J-0X-00XXX“ (místo „X“ budou doplněna příslušná čísla návrhu projektu vygenerovaná aplikací).

Fakultní termín pro podání návrhu projektu na rok 2021 přes ISDS končí nejpozději 25. 6. 2020 do 12:00 hodin.

Zároveň vložte návrh projektu v PDF formátu ve finální verzi do aplikace EZOP .
Více informací naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví, AZV a  Alfrescu.

weigelo@fel.cvut.cz
29.6.2020

MŠMT Mobilita 8J – Česko-francouzské projekty s dobou řešení 2021-2022

MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení na léta 2021 a 2022.

Fakultní termín pro podání návrhu projektu přes ISDS končí nejpozději 29. 6. 2020 v 12:00 hodin.

Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky MŠMT vidaawt.

V datové zprávě musí být v poli „Věc“ vyplněno: „VÝZVA FRANCIE  2021-2022 – NEOTVÍRAT!“, v položce „K rukám“ vyplněno „Oddělení 33“ a zaškrtnuto políčko „Do vlastních rukou“.

Informace naleznete na: MŠMTAlfrescu.

weigelo@fel.cvut.cz
14.7.2020

TAČR – TM - vyhlášení 2. veřejné soutěže programu DELTA 2

TA ČR vyhlásila druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a inovací DELTA 2.

Hlavním cílem programu je podpora mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací. Podniky a výzkumné organizace budou na jedné straně podporované poskytovatelem a na druhé straně podporované zahraničními organizacemi.

Zahraniční partneři musí mít sídlo v jedné z uvedených lokalit: Alberta ( GCCIR), Brazilská federativní republika (EMBRAPII), Če-ťiang (ZSTD), Korejská republika (KIAT, KETEP), Québec (CRIAQ), Stát Izrael (IIA), Tchaj-wan (MoEA, MoST), Ťiang-su (JSTD), Vietnamská socialistická republika (MOST).

Fakultní termín pro elektronické odeslání „Návrhu projektu“, vygenerování „Potvrzení o podání elektronického návrhu projektu do ISTA“ a odeslání do datové schránky SPS fakulty je nejpozději do 14. 7. 2020, 12:00 hodin.

Více informací naleznete na stránkách TAČR nebo na Alfescu.

weigelo@fel.cvut.cz
21.7.2020

TAČR – SS -  3. veřejná soutěž Prostředí pro život

TA ČR vyhlásila ve spolupráci s Ministerstva životního prostředí třetí veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, podprogram 1 –   Operativní výzkum ve veřejném zájmu.

Fakultní termín pro elektronické odeslání „Potvrzení o podání elektronického návrhu projektu do ISTA“ datovou schránkou SPS fakulty je nejpozději do 21. 7. 2020, 12:00 hodin.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a dokumentech spojených s vyhlášením.

Informací naleznete na stránkách TAČR nebo na Alfesco.

weigelo@fel.cvut.cz

Řadu dalších grantových nabídek včetně termínů naleznete na stránkách odboru pro vědeckou a výzkumnou činnost ČVUT.

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.