ČeskyEnglish

Vědecké týmy

 • 5Gmobile
  Laboratoř 5Gmobile je zaměřena na výzkum v oblasti jak současných, tak především budoucích mobilních sítí páté generace a vznikajících bezdrátových technologií a standardů. Cílem výzkumu 5Gmobile je navrhovat nové přístupy a inovativní řešení problémů vyvstávajících s příchodem nových generací mobilních sítí s důrazem na zvýšení efektivity přenosu dat při zachování dostupnosti služeb a energetické efektivity sítě.
   
 • Antény, EMC a simulace elmag. polí
  Tým se zabývá návrhem a vývojem široké škály typů antén: planárních, trychtýřových, antén pro UWB, Yagi-Uda, speciálních ozařovačů pro reflektorové systémy, atd.
 • ATG - Agent Technology Center
  Centrum ATG se zabývá základním a aplikovaným výzkumem a simulací multiagentních systémů, které umožňují řešení současných komplexních problémů. Tyto technologie umožňují např. efektivněji řídit letový provoz, poskytovat vyšší ochranu počítačovým sítím, podrobně diagnostikovat poruchy v autě, pomáhat řídit výměnu informací mezi průmyslovými partnery a mnoho dalších.
   
 • Bezdrátová a vláknová optika
  Výzkumný tým zabývající se vláknovou optikou, optickou detekcí, vláknovými lasery, šířením optických svazků v zástavbě i uvnitř budov a vlivem atmosféry na bezdrátové optické spoje (free-space optics, FSO) a v neposlední řadě i komunikací ve viditelném světle - visible-light communication (VLC). V současné době je naše vědecká činnost zaměřena jak na základní výzkum, tak i na spolupráci s průmyslem v oblasti aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje.
   
 • Biomedical Electronics Group
  Zabýváme se návrhem a realizací hardwaru pro biomedicínské aplikace a zpracováním biologických signálů zvláště v oblastech telemedicíny, vzdáleného monitoringu a asistivních technologií.
   
 • Biomedicínské a ekologické aplikace EM pole
  Náš výzkumný tým je zaměřen na základní i aplikovaný výzkum možností využití EM pole v oblasti biomedicíny a také na výzkum a vývoj aplikací EM pole pro nové ekologické průmyslové technologie. Léčebným i diagnostickým aplikacím EM pole v medicíně se věnujeme již od roku 1981. Předmětem našeho zájmu je také studium pozitivních i negativních biologických účinků EM pole na člověka. Věnujeme se i studiu základních principů jak může být EM pole generováno samotnými biologickými systémy.
   
 • CAT - Počítačová podpora měření
  Zabýváme se aplikacemi automatizovaných řídicích a měřicích systémů při zkoušení elektrických pohonů, zejména asynchronními motory. Práce zahrnuje i vývoj a testování potřebného softwaru pro sběr a zpracování dat i v dalších oborech od telekomunikací, radiového monitoringu, až po elektrické pohony malých i velkých výkonů.
 • Computer Graphics Group
  Skupina se zabývá výzkumem v oblasti počítačové grafiky a zaměřuje se zejména na metody realistického zobrazování, fyzikálně založený popis vzhledu materiálů, efektivní datové struktury pro syntézu obrazu, zobrazování rozsáhlých scén v reálném čase, procedurální modelování budov a měst, zpracování obrazu a animaci, a virtuální a rozšířenou realitu.
 • Aplikace a diagnostika materiálů a nanomateriálů
  Tým je zaměřen na vývoj diagnostiky pro hodnocení vlastností nových typů ekologických spojovacích materiálů pro elektrotechniku a elektroniku, zejména elektricky vodivých lepidel, ale i bezolovnatých pájek. Součástí práce týmu je vývoj nových typů elektricky vodivých lepidel, jejichž vodivou složkou je kombinace vodivých mikročástic a nanočástic.
   
 • Fotovoltaika
  Skupina se zabývá především diagnostikou fotovoltaických článků a modulů za využití standardních i nových metod. Dále se zaměřuje na optimalizaci PV systémů a možnostmi efektivního využití elektrochemických zdrojů ve stávajících i nových PV systémech.
   
 • Human-Computer Interaction Group
  Interakce člověka s počítačem (human-computer interaction) je interdisciplinární obor, který se zabývá faktory, které ovlivňují kvalitu a efektivnost interakce uživatele s výpočetními systémy. Zabýváme se problematikou srozumitelné prezentace informací uživateli i pohodlného vkládání dat pro celou řadu "netradičních" uživatelských skupin: Lidé v mobilním prostředí, starší lidé, zrakově postižení či lidé s problémy s jemnou motorikou v prstech.
   
 • Intelligent Data Analysis Research Group
  V této výzkumné skupině vyvíjíme algoritmy schopné těžit znalosti z dat pomocí statisticko-relačního strojového učení a induktivního logického programování. Dále zkoumáme nekonvenční optimizační techniky, jako jsou evoluční algoritmy. Vyvinuté metody aplikujeme zejména v bioinformatice a výpočetní biologii.
   
 • Kvantové struktury
  Výzkumná skupina Kvantové struktury na katedře matematiky FEL ČVUT se zabývá teorií ortomodulárních a neasociativních algebraických struktur či operátorových algeber a teorií míry budované na těchto strukturách. Tato témata jsou motivována kvantovou teorií.
 • MAGLAB - Laboratoř senzorů a magnetických měření
  Zabýváme se vývojem a aplikacemi senzorů, zejména magnetických. Umíme měřit, modelovat a modifikovat magnetické vlastnosti materiálů, včetně mikrodrátů a nanočástic. Podílíme se na nejen řešení výzkumných projektů, ale také úspěšně spolupracujeme s praxí. Naše přístroje se osvědčily v kosmu (český satelit Mimosa), na zemi (detektory kovů, měření objemu žaludku) i pod zemí (hledač bomb, navigační systém pro vrtné soupravy).
   
 • METLAB - Metrologie elektrických veličin
  V rámci výzkumu věnovaného metodám a prostředkům přesného měření elektrické impedance se zaměřujeme na problematiku metrologického využití kvantového Hallova jevu a zejména pak na vytvoření systému pro kalibrace přesných širokopásmových měřičů LCR.
 • Mikrovlnná měření
  Jsme výzkumný tým zabývající se mikrovlnným měřením, návrhem a výrobou vysokofrekvenčních obvodů a systémů. Naše práce pokrývá široké spektrum mikrovlnné oblasti od teoretických oblastí kalibračně-korekčních metod až po komplexní návrhy a měření rozsáhlých mikrovlnných systémů.
 • NavLIS - Navigační skupina laboratoře Leteckých Informačních Systémů
  Zabýváme se výzkumem a vývojem navigačních systémů a jejich algoritmů použitelných v širokém spektru aplikací, např. pro navigaci leteckých a pozemních prostředků, robotů, UAV, inteligentních detektorů kovů, hand-held zařízení, a to pomocí fúze dat z dostupných systémů (inerciálních senzorů, GNSS, inklinometrů, magnetometrů, kamer aj.). Naší snahou je zajistit dostatečnou přesnost určení orientace a pozice i při silných vibracích, rozdílné dynamice pohybu a vlivu okolí.
   
 • Polovodičová elektronika - Electron Device Group
  Skupina EDG se zabývá studiem nových polovodičových struktur, jejich návrhem, charakterizací a aplikací. Nyní jsou v zájmu jejího výzkumu polovodičové nanostruktury, spintronické a kvantově vázané struktury, vývoj nových technologií pro výkonovou elektroniku a aplikace vybraných polovodičových součástek.
   
 • PolyNumeriX: algoritmy a software pro polynomiální rovnice
  PolyNumeriX: výzkumná skupina na katedře řídicí techniky zabývající se vývojem numerických algoritmů pro výpočty s polynomy a polynomiálními maticemi, s aplikacemi v teorii systémů, zpracování signálu a při návrhu řídicích obvodů. Skupina patří mezi vedoucí světová pracoviště v oboru, publikuje výsledky v prestižních časopisech, spolupracuje na vývoji úspěšného softwarového balíku "Polynomial Toolbox for MATLAB".
   
 • Analýza, modelování a interpretace signálů
  Výzkumná skupina se zaměřuje na základní a aplikovaný výzkum v biomedicínském inženýrství. Hlavní oblasti zájmu se soustřeďují na hlas a řeč, biologické signály, číslicové zpracování signálů a strojové učení v oborech neurologie, foniatrie, logopedie a fyziologie.
   
 • Silnoproudé výboje
  Zabýváme se základním výzkumem horkého a hustého plazmatu, především výzkumem silnoproudého výboje podobného blesku.
   
 • Skupina pokročilých materiálů
  Navrhujeme, připravujeme a testujeme nové progresivní tenké vrstvy, které splňují specifické požadavky (optické, elektrické, mechanické a další) a mohou být přímo aplikovány v praxi. Zabýváme se rovněž vývojem depozičních procesů, zejména magnetronového naprašování a konstrukcí povlakovacích systémů.
   
 • Laboratoř zpracování řeči
  Zabýváme se analýzou a zpracováním řečového signálu se zaměřením na systémy rozpoznávání řeči a zvýrazňování řeči pro komunikační účely. Naše aktuální aktivity směřují především k rozpoznávání spojité řeči s velkým slovníkem s užším zaměřením na zpracování narušené řeči z hlučného prostředí nebo spontánních promluv. Zvýrazňování řeči používáme při komunikaci z hlučného prostředí nebo při extrakci příznaků pro robustní rozpoznávání šumem narušené řeči.
   
 • Přenosová média a systémy
  Cílem výzkumných aktivit je zejména zvyšování přenosové rychlosti při digitálním přenosu, zvyšování spolehlivosti, výkonnosti přenosu a hledání nových způsobů využití přenosových médií.
 • Šíření rádiových vln
  Výzkumná skupina zabývající se šířením rádiových vln v atmosféře. Cílem je především vývoj modelů šíření signálu pro potřeby plánování moderních komunikačních systémů, např. mobilních sítí.
 • Teorie elektromagnetického pole
  Zabýváme se obecně řešením a modelováním elektromagnetických polí a základním výzkumem v oblasti mikrovlnných vedení, metamateriálů a šíření UWB signálů včetně aplikací.
 • Teorie plazmatu - Teoretická skupina katedry fyziky
  ýzkumná skupina katedry fyziky zaměřená na teorii plazmatu, zejména na vlny a nestability a jejich numerická řešení v laboratorním i astrofyzikálním plazmatu.
   
 • TORSCHE Scheduling toolbox pro Matlab
  Výzkumná skupina se zabývá vývojem algoritmů pro rozvrhování, tj. pro optimalizaci výroby, pro efektivní využití lidských zdrojů nebo i pro optimalizaci rychlosti kódu programů a efektivní využití komunikačních spojení. Naší hlavní prioritou je aplikace těchto algoritmů v praxi.
   
 • Zpracování lékařských obrazů (Medical Image Processing)
  Vyvíjíme nové algoritmy pro zpracování obrazů v lékařských a biologických aplikacích. Zpracováváme obrazy z nejrůznějších modalit, od magnetické rezonance, přes ultrazvuk, počítačovou tomografii, až po mikroskopii. Pracujeme ve 2D, 3D, i 4D. Umíme data předzpracovat, registrovat i segmentovat, modelovat, rekonstruovat i klasifikovat. Používáme techniky zpracování signálů, numerické matematiky i strojového učení.
   
 • Zvyšování konkurenční schopnosti elektrotechnického podniku
  Výzkumná činnost se zaměřuje na analýzu podmínek a zjištění faktorů ovlivňujících zvyšování konkurenční schopnosti průmyslových, zejména elektrotechnických, podniků. Problém je řešen ve vztahu k překonání rozporů uvnitř hodnototvorného řetězce firmy a v rámci širšího dodavatelského řetězce.
   
 • Název týmu/projektu
  Stručný popis náplně práce týmu (obsahu projektu) - maximálně 4 řádky

Vědecké týmy, které mají zájem o svou prezentaci na hlavní webové stránce, mohou zaslat prezentaci týmu v češtině a angličtině (rozsah max. 3 obrazovky vypracované dle výše uvedených vzorů + krátká 4 řadková anotace týmu + výstižný obrázek charakterizující tým na banner - stačí zaslat odkaz na stránky týmu vytvořené dle zadání, anotaci+banner) e-mailem proděkanovi pro DSaV.

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.