10.12.2010, ČT24

ČVUT ovládli roboti

Na pražské ČVUT zápasili studentští roboti sestrojení ze stavebnice. Vítězové klání získali půlhodinový let vrtulníkem, elektroniku nebo sud piva. V˙soutěži se utkalo celkem dvacet týmů a dvacet chytrých robotů. Jejich cílem bylo vytlačit soupeře

Všichni soutěžící měli stejné podmínky. Každý z týmů dostal stavebnici, ale cestu, jak robota sestavit a naprogramovat, musel najít každý sám. Soutěž zorganizovala katedra řídicí techniky Fakulty elektrotechnické v rámci výuky robotiky. Ten předmět je motivační. Měl by studenty přimět k˙tomu, zamyslet se nad oborem a snažit se učit další těžké předměty, protože vědí, k čemu se jim budou hodit," vysvětluje vedoucí katedry Michael Šebek. A co se s vítězným robotem stane? "Rozloží se do krabice pro další ročníky," tvrdí člen vítězného týmu Miroslav Rýzek. Už za rok čeká prváky nový náročný úkol. Roboti totiž budou soutěžit ve hře s míčky.

http://www.ct24.cz/veda-a-technika/109663-cvut-ovladli-roboti/


13.12.2010, Atoma

Projekt ČVUT a IBM předává studentům zkušenosti z praxe

Na Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze (FEL ČVUT) vzniklo středisko University Technology Exploration Center (UTEC), které navazuje na pilotní program, jejž v minulém roce realizovaly Centrum znalostního managementu ČVUT (http://czm.fel.cvut.cz) a společnost IBM (www.ibm.com). Nové středisko pomůže studentům připravit se na praxi ještě před nástupem do zaměstnání. Prvními předměty, které UTEC realizuje, jsou Corporate Performance Management a Informační systémy a procesní řízení. "Výuka je založena na reálných případových studiích, a umožňuje tak využít teoretické znalosti v praxi. Zároveň se zaměřuje na týmovou práci a učí nás manažersky přemýšlet," řekl Pavel Trojánek, student pátého ročníku ČVUT. Velkým přínosem pro studenty je podle Trojánka také kontakt s firemním sektorem a odborníky z praxe. Nabídku UTEC mají v blízké době doplnit školení tzv. měkkých znalostí, soutěže, konzultace diplomových a bakalářských prací nebo jednorázové semináře o zajímavých technických tématech. Kurzy nabídnou studentům možnost získat za výhodných podmínek celosvětově uznávané certifikáty ve vybraných oblastech. Činnost centra je také úzce provázána s programem stáží IBM pro nejlepší studenty, kteří pak zpětně v centru působí.


13.12.2010, Automa

Setkání kateder automatizace

Zářijová doba je na vysokých školách nejenom dobou přípravy výuky v nastávajícím zimním semestru, ale i dobou setkávání zástupců kateder a ústavů, které mají na starosti výuku automatizace na různých fakultách českých a slovenských technických univerzit. Setkávání kateder má jiţ dlouhou tradici (letos to bylo jiţ 33. setkání). Je příleţitostí nejen k prezentaci aktivit kateder, náplně jejich výuky a výzkumu, seznámení s aktuálními problémy, ale i k neformálním pracovním a přátelským rozhovorům. V krátkém čase je zde moţné vyřešit mnoho pracovních a organizačních problémů a spolupráci na společných projektech. Důleţitý je i aktualizovaný seznam členů kateder, který k této příleţitosti pravidelně vzniká. Obvykle jsou setkání organizována odděleně pro katedry a ústavy automatizace na elektrotechnických fakultách a na fakultách strojních a technologicky zaměřených. Elektrotechnické fakulty Setkání kateder kybernetiky, měřicí a řídicí techniky a automatizace z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska 2010 (jak zní oficiální název) se konalo v Hotelu S. E. N. v Senohrabech ve dnech 7. aţ 9. září. Organizátorem byla katedra řídicí techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze (http://dce.fel.cvut.cz). Prezentovány byly katedry z Prahy, Bratislavy, Košic, Liberce, Ostravy, Brna, Plzně a Ţiliny. K setkání byl vydán tištěný sborník. Stručně seznamuje s výsledky mnoha zajímavých výzkumných projektů, které jsou vyuţitelné v praxi. Aplikovatelnost výsledků v praxi, to bylo frekventované témat v přednáškách a diskusích, coţ signalizuje chvályhodný trend v zaměření výzkumných projektů (konečně uţ). Často zaznívaly stesky na personální sloţení kateder a na věkové rozvrstvení jejich zaměstnanců - téměř chybí střední generace pedagogických a výzkumných pracovníků. Strojní a technologické fakulty Setkání kateder automatizace a kybernetiky vysokých škol České republiky a Slovenské republiky se pod názvem Principia Cybernetica 2010 uskutečnilo v Liberci ve dnech 8 aţ 10. září. Organizace se ujaly dva ústavy Technické univerzity v Liberci: katedra aplikované kybernetiky Fakulty strojní (www.kky.tul.cz) a ústav řízení systémů a spolehlivosti Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (www.fm.tul.cz). Setkání bylo určeno především pro katedry ze strojních a technologicky orientovaných fakult. V adresáři jsou uvedeny kontakty na pracoviště z Plzně, Prahy, Liberce, Pardubic, Brna, Zlína, Ostravy, Bratislavy, Ţiliny a Košic. Součástí programu byla prohlídka laboratoří obou hostitelských pracovišť, které jsou vybaveny zajímavými laboratorními úlohami (obr. 1). Závěr Po roce bude opět příleţitost k novému bilancování výsledků našich akademických pracovišť z oboru automatizace za probíhající školní rok 2010/2011. (Šm) Foto - Obr. 1. Mechanický model překládacího pracoviště


Za obsah odpovídá: prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.