Subject description - A2B02FY2

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A2B02FY2 Physics 2 for KME Extent of teaching:2+1L
Guarantors:Koller J. Roles:P,V Language of
teaching:
CS
Teachers:Koller J., Koníček P., Kříha V., Kulhánek P. Completion:KZ
Responsible Department:13102 Credits:3 Semester:Z

Anotation:

Předmět Fyzika II navazuje na předmět Fyzika I, který je prerekvizitou. V rámci tohoto předmětu se studenti nejprve seznámí se základními vlastnostmi vlnění a jeho popisu, přičemž výuka je vedena tak, aby si studenti uvědomili univerzálnost popisu vlnění, bez ohledu na jeho charakter. Podrobněji se seznámí s elektromagnetickými vlnami. Následují partie z relativistické mechaniky a kvantové teorie. Závěrečné přednášky (pokud některé přednášky v průběhu semestru neodpadnou díky různým svátkům, rektorským a děkanským volnům) jsou věnovány fyzice atomového jádra a radioaktivitě.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A2B02FY2

Study targets:

Cílem studia není memorování vzorců, ale pochopení probírané látky a samostatné řešení problémů a příkladů. Početní semináře byly ovšem vedením FEL přesunuty do samostudia. Proto doporučuji navštěvovat nepovinné Početní semináře z fyziky 2.

Course outlines:

1. Druhy vln, základní pojmy (fázová rychlost, grupová rychlost, disipace a disperze vln, disperzní relace),
2. Obecná vlnová rovnice a její řešení (vlny rovinné, kulové, válcové).
3. Skládání vlnění (vlny postupné a stojaté), Huygensův-Fresnelův princip, blízké a vzdálené pole, difrakce vln, Dopplerův jev.
4. Elektromagnetické vlny
5. Polarizace. Geometrická optika - světelný paprsek, Fermatův princip, odraz a lom, kritický odraz, tenké čočky.
Základy fotometrie (svítivost, světelný tok, jas, zářivost, absorpce světla).
6. Akustické vlny, základní akustické veličiny, lineární vlnová rovnice akustiky, hladina akustického tlaku a intenzity.
7. Teplota, teplo, kinetická teorie plynů, stavová rovnice.
8. Práce, vnitřní energie, 1. a 2. věta termodynamiky, entropie.
9. Tepelné stroje
10. Vedení tepla
11. Úvod do mechaniky tekutin - Eulerova pohybová rovnice, barometrická formule, Bernoulliova rovnice, Pascalův a Archimédův zákon.
12. Základní postuláty speciální teorie relativity, Lorentzova transformace, relativistická kinematika a dynamika.
13. Základní pojmy z fyziky atomového jádra, radioaktivita. Subjaderné částice. Urychlovače, štěpení jader, termojaderná fúze.

Exercises outline:

Laboratorní úlohy: Budou stanoveny dle možností laboratoří katedry fyziky.

Literature:

1. Kulhánek, P.: Fyzika 1 pro KME (http://www.aldebaran.cz/studium/KME/f1.pdf)
2. Kulhánek, P.: Fyzika 2 pro KME (vznikne v ZS 2013/2014)
3. Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: Fyzika, VUTIUM-PROMETHEUS, 2000.
4. Blatt, F.: Modern Physics, McGraw-Hill 1992

Requirements:

Knowledge of Physics I. Basic knowledge of the differential and integral calculus of the function of more variable and linear algebra.

Webpage:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A2B02FY2

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPKME1 Communication Technology P 3
BPKME5 Komunikace a elektronika P 3
BPKME_BO Common courses P 3
BPKME4 Network and Information Technology P 3
BPKME3 Applied Electronics P 3
BPKME2 Multimedia Technology P 3
BPOI1 Computer Systems V 3
BPOI_BO Common courses V 3
BPOI3 Software Systems V 3
BPOI2 Computer and Information Science V 3
BPKYR1 Robotics V 3
BPKYR_BO Common courses V 3
BPKYR3 Systems and Control V 3
BPKYR2 Sensors and Instrumentation V 3
BPEEM1 Applied Electrical Engineering V 3
BPEEM_BO Common courses V 3
BPEEM2 Electrical Engineering and Management V 3
BMI(ECTS) Manager Informatics V 3
BWM(ECTS) Web and Multimedia V 3
BIS(ECTS) Intelligent Systems V 3
BSI(ECTS) Software Engineering V 3


Page updated 23.5.2019 09:53:27, semester: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z,L/2018-9, Z/2019-20, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)