Subject description - B1B38EMA

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B1B38EMA Electrical Measurements Extent of teaching:2P+2L
Guarantors:Kašpar P. Roles:P Language of
teaching:
CS
Teachers:Kašpar P. Completion:KZ
Responsible Department:13138 Credits:5 Semester:L

Anotation:

Předmět seznamuje studenty se základními metodami používanými v elektrických a magnetických měřeních a s vyhodnocením přesnosti měření pomocí nejistot. Důraz je kladen na minimalizaci metodických chyb vhodnou volbou metody a použité měřicí techniky. U jednotlivých metod měření elektrických veličin jsou ukázány principy senzorů, které tyto veličiny využívají. V klasických laboratorních úlohách se studenti naučí správně používat běžné moderní měřicí přístroje a získají dovednosti při samostatném zapojování měřicích obvodů.

Course outlines:

1. Úvod. Analogové měřicí přístroje - magnetoelektrický, elektromagnetický, elektrodynamický, elektrostatický
2. Přesnost měření, nejistota typu A a B, kombinovaná nejistota, nejistota při nepřímých měřeních, chyba metody a její korekce
3. Měřicí zesilovače, měření malých napětí a proudů s využitím OZ, převodníky střední a efektivní hodnoty
4. Měření kmitočtu a fázového rozdílu; měření otáček a průtoku
5. Měření odporů - etalony, měření odporu voltmetrem a ampérmetrem, Wheatstoneův můstek, odporové senzory
6. Měření výkonu el. proudu a spotřeby el. energie
7. Měření impedancí a admitancí (R-L, C-G)
8. Měřicí převodníky el. veličin - převodníky ef. hodnoty, převodníky pro měření součtu, rozdílu a součinu, integrační zesilovač
9. Magnetická měření - měření magnetického pole ve vzduchu, měření charakteristik feromagnetických materialů, měření ztrát ve feromagnetiku
10. Měření stejnosměrného proudu a napětí
11. Měření střídavého produ a napětí
12. A/Č a Č/A převodníky - princip vzorkování a kvantování, Č-A převod, kompenzační, komparační a integrační A-Č převodníky
13. Další měřicí přístroje a senzory - analogový osciloskop, osciloskop s číslicovou pamětí, spektrální analyzátory, generátory měřicích signálů, optoelektrické senzory

Exercises outline:

1. týden: 1. Měření analogovým osciloskopem + úvod
2.-5.  týden (1 úloha ve cvičení), test 1 v 5. týdnu
2. Kmitočtová závislost střídavých voltmetrů + vliv tvaru křivky
3. Měření na napěťovém děliči (chyba metody, určení nejistoty)
4. Měření malých proudů
5. Měřicí zesilovače
6.-9.  týden (1 úloha ve cvičení), test 2 v 8. týdnu
6. Měření kmitočtu a doby periody čítačem
7. Měření rozptylového magnetického pole
8. Měření výkonu jednofázové zátěže
9. Měření odporů
10.-13.  týden (1 úloha ve cvičení), test 3 v 10. týdnu
10. Měření amplitudové permeability
11. Měření výkonu nesouměrné 3 - fázové zátěže
12. Číslicový měřič impedancí a admitancí
13. Závěrečný test
14. týden - klasifikovaný zápočet

Literature:

[1] Haasz, V. - Sedláček, M.: Elektrická měření. Přístroje a metody (2. vydání). Monografie CVUT, Praha 2003
[2] Kolektiv: Elektrická měření. Návody k laboratorním cvičením. Skripta FEL ČVUT, Praha 2005 (dotisk 2007)

Requirements:

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPBIO_2018 Common courses P 4
BPEEM1_2016 Applied Electrical Engineering P 4
BPEEM_BO_2016 Common courses P 4
BPEEM2_2016 Electrical Engineering and Management P 4
BPEEM2_2018 Electrical Engineering and Management P 4
BPEEM1_2018 Applied Electrical Engineering P 4
BPEEM_BO_2018 Common courses P 4


Page updated 17.6.2019 05:52:56, semester: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)