Subject description - BAB31GEN

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
BAB31GEN Genetics Extent of teaching:2p
Guarantors:  Roles:P Language of
teaching:
CS
Teachers:  Completion:ZK
Responsible Department:13131 Credits:3 Semester:Z

Anotation:

Course outlines:

1. Úvod do biologie, základní vlastnosti a hierarchie živých systémů, biologické a biomedicínské obory a jejich význam pro fyzioterapii; klasifikace organismů, taxonomické jednotky a molekulární taxonomie
2. Stavba a funkce informačních biomakromolekul, centrální dogma molekulární biologie, replikace DNA, transkripce a translace, genetický kód. Lidský genom, typy sekvencí v něm obsažených, projekt lidského genomu, lidský gen a jeho struktura, regulace genové exprese u člověka
3. Typy mutací a jejich vznik, molekulární podstata geneticky podmíněných chorob. Základní nástroje a metody molekulární genetiky, přímá a nepřímá DNA-diagnostika monogenních chorob; genetické testování a jeho etické a právní problémy
4. Základy buněčné biologie, eukaryotická a prokaryotická buňka. Základní struktura, klasifikace a reprodukce virů, příklady virových chorob postihujících pohybový aparát; priony a prionovéchoroby
5. Buněčný cyklus a jeho regulace; mitóza, její význam a možné poruchy. Meióza a její význam; genová vazba, crossing over; oogeneze a spermatogeneze
6. Geneticky podmíněné poruchy reprodukce a vývoje pohlaví, reprodukční medicína a techniky asistované reprodukce
7. Buněčné jádro, struktura chromatinu, stavba a jednotlivé morfologické typy chromozomů. Cytogenetická vyšetření a jejich význam, lidský karyotyp, početní a strukturní aberace chromozomů, možnosti rehabilitace pacientů s chromozomovými vadami
8. Prenatální diagnostika - její význam a metody. Mendelovy zákony, typy dědičnosti, příklady monogenních chorob
9. Multifaktoriální dědičnost, typy znaků a příkladychorob
10. Konstrukce a analýza rodokmenů v klinické genetice, genetické poradenství, jeho základní úkoly a etické problémy. Geneticky podmíněné choroby postihující pohybový aparát
11. Mimojaderný genom a mimojaderná dědičnost. Genetická determinace pohlaví, inaktivace chromozomu X a její význam, "Gender verification test" u sportovců - možnosti využití a etické problémy
12. Biologie nádorové buňky a teorie jejího vzniku; klasifikace nádorů; onkogeny, tumor supresorové a mutátorové geny, chromozomální změny u nádorů, hereditární malignity. Obrana organismu proti infekci, nespecifické a specifické imunitní mechanismy, buněčná a humorální imunita, struktura a funkce imunoglobulinů, transplantace, HLA antigeny, imunogenetika
13. Základy ekologie a parazitologie, ekosystém a populace, mezidruhové vztahy, parazitismus - charakteristika, příklady a životní strategie parazitických organismů. Vliv vnějších faktorů na zdraví člověka, přírodní léčivé zdroje významné pro fyzioterapii, možnosti ohrožení a způsoby ochrany přírodních léčivých zdrojů
14. Novinky v moderní biologii a biomedicíně

Exercises outline:

Literature:

[1] Prezentace z přednášek (dostupné na MOODLE)
[2] KOČÁREK, Eduard. Genetika. 2. vydání, Scientia, Praha, 2008
[3] OTOVÁ, Berta a kol.: Biologie člověka pro bakalářské studium na lékařských fakultách. Karolinum, Praha, 1997

Requirements:

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPBIO_2018 Common courses P 3


Page updated 18.6.2019 17:53:02, semester: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)