Subject description - BAB02BFY

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
BAB02BFY Biophysics Extent of teaching:2p+2L
Guarantors:Fabián V. Roles:P Language of
teaching:
CS
Teachers:Fabián V., Jíra J. Completion:Z,ZK
Responsible Department:13102 Credits:4 Semester:L

Anotation:

Předmět je zaměřen zejména na fyzikální procesy spojené s prouděním krve, s výměnou krevních plynů, včetně popisu dějů na biologických membránách. Dále jsou probírány možnosti měření pokročilých hemodynamických parametrů krevního řečiště. Velký prostor je věnován problematice hemodialýzy a peritoneální dialýzy. Ve druhé části semestru jsou studenti seznámeni s vlastnostmi lidské tkáně a tělních tekutin včetně metod jejich měření. Tyto znalosti jsou doplněny o základy optiky a akustiky, vždy ve vztahu k biologickým systémům. Součástí výuky jsou laboratorními úlohy v moderně vybavené laboratoři, které vhodně doplňují teoretické poznatky studentů z přednášek.

Course outlines:

1. Hemodynamika I - Vlastnosti ideálních tekutin, Vlastnosti a složení krve, Proudění a distribuce krve, Vlastnosti srdce a cév 2. Hemodynamika II - Měření krevního tlaku, Popis a ukázky validace automatických elektronických tonometrů, Nové metody měření krevního tlaku
3. Hemodynamika IV - Mimotělní oběh a náhrady srdce
4. Výměna plynů - Fyziologie dýchání, Základní fyzikální zákony
5. Hemodialýza - Děje na membráně, Funkce ledvin
6. Peritoneální dialýza
7. Vlastnosti tkáně a její interakce s technickými prostředky - Elektromagnetické spektrum, Základní vlastnosti tkáně, Vliv elektromagnetického pole na lidskou tkáň
8. Bioimpedanční analýza tkáně - Základní vlastnosti, Princip měření
9. Měření teploty ve zdravotnictví - Základní jednotky a definice, Měření klasickými kapalinovými teploměry, Měření IR teploměry - praktické ukázky, záření černého tělesa, Měření teploty digitálními teploměry
10. Ionizující záření - Detektory ionizujícího záření, Dozimetrie
11. Optika - Lidský zrak
12. Plazmová medicína
13. Akustika - Hlukoměry: princip funkce a jejich validace, Základní definice, Měřidla akustického tlaku, Audiometrie, Otoakustické emise, Kochleární neuroprotézy
14. Exkurze na odborné pracoviště

Exercises outline:

1. Fyzikální jednotky v medicíně, nejistota měření
2. Měření krevního tlaku - demonstrace auskultační a oscilometrické metody, metody validace automatických elektronických tonometrů, Ultrazvukový průtokoměr krve - určení krevního tlaku
3. Monitor vitálních funkcí - měření základních vitálních funkcí na simulátoru fyziologickcých veličin. Automatický defibrilátor.
4. Peristaltická pumpa - kalibrace peristaltické pumpy
5. Dýchání - provádění klidových a zátěžových měření, vyhodnocení provedených měření, měření koncentrace kyslíku ve vydechovaném vzduchu, provádění klidových a zátěžových měření, validace pulsních oxymetrů na testeru pulsních oxymetrů
6. Exkurze na pracoviště Kardiovaskulární mechniky FS, ČVUT
7. První písemná práce
8. Studium cidních účinků plazmatu
9. Měření vlastností roztoků - vodivost, pH, hustota, vizkozita kapalin
10. VF elektrokauter - princip činnsoti, měření výkonu, záznam průběhu vf signálu při řeze a koagulaci
11. Motorové šlapadlo - měření charakteristik motorů
12. Akustika - měření úrovně hlasitosti v různých režimech hlukoměru, kalibrace hlukoměru
13. Dielektrický ohřev - stojaté vlnění, regulace výkonu magnetronu, účinnost ohřevu vodu v mikrovlnné troubě.
14. Druhá písemná práce, zápočet

Literature:

1. Vander A. J. and col.: Human Physiology, McGraw-Hill Company, Sydney, 1986
2. Bentley J. P.: Principles of Measurement Systems, Logman Scientific and Technical, London 1993
3. Webster, J. G.: Medical instrumentation: Application and design, 3rd edition, Wiley 1997
4. Trojan S.: Lékařská fyziologie, GRADA Avicenum, Praha 2003
5. Hrazdíra I., Mornstein V.: Lékařská biofyzika a přístrojová technika, Neptun Brno,2004
6. Rosina J., Kolářová H., Stanek J.: Biofyzika pro studenty zdravotnických oborů, GRADA Avicenum, Praha 2006

Requirements:

Odevzdání všech referátů z laboratorních úloh.

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPBIO_2018 Common courses P 4


Page updated 20.6.2019 15:53:00, semester: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)