Subject description - B0M16PSM

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B0M16PSM Psychology
Roles:P, V Extent of teaching:2P+2S
Department:13116 Language of teaching:CS
Guarantors:Fiala J. Completion:Z,ZK
Lecturers:Fiala J. Credits:5
Tutors:Fiala J. Semester:Z,L

Anotation:

Studenti se seznámí se základními psychologickými východisky pro manažerskou praxi a personální řízení. Pochopí základy kognitivního a behaviorálního přístupu, důležitost osobnosti manažera, jeho vnitřních postojů, chování, interakce a komunikace. Seznámí se s teoriemi osobnosti, inteligence, motivace, kognitivními a afektivními procesy. Vybrané techniky si procvičí při praktických cvičeních. Vědomosti získané v rámci předmětu lze uplatnit v budoucím zaměstnání i v běžném životě. Podkladem kurzu je psychologie jako moderní věda, nikoli jako soubor povrchních klišé a pseudo-vědeckých závěrů, kterými je oblast personální a manažerské psychologie tradičně silně zaplevelena.

Course outlines:

1. Úvod k předmětu.
2. Psychologie v systému věd
3. Základy neurobiologie
4. Industriální psychologie
5. Psychologický výzkum
6. Kognitivní funkce
7. Afektivní procesy
8. Osobnost
9. Motivace
10. Sociální percepce
11. Produktivní a kontraproduktivní fenomény
12. Psychologie rozhodování
13. Aplikovaná psychopatologie
14. Závěrečné opakování, modelové testové otázky. Prostor pro dotazy k tématům.

Exercises outline:

semináře 1 - 7: Manažerská komunikace. Dotazníky, testy, situace, procvičení, diskuse semináře 8 - 14: Prezentace studentů a diskuse nad prezentovanými tématy

Literature:

1. Hogan, R., Smither, R.: Personality - Theories and Applications. Westview Press, 2001
2. Covey, R.S.: The 7 habbits of Highly Efective People. Free press, New York.
3. ARNOLD, J., RANDALL, R. (ed.), Work Psychology. New York 2010

Requirements:

Atestace probíhá formou závěrečného písemného testu, kterým jsou ověřeny znalosti získané studiem předmětu. Závěrečný písemný test je povinný pro všechny posluchače kurzu. Klasifikace se provádí podle celkového počtu získaných bodů v souladu se studijním řádem. K absolvování předmětu je nutno kumulovat minimálně 50 procentních bodů. Závěrečný test: až 70 bodů (jedná se o test, který byl zmíněn výše). Test pokrývá veškerou přednesenou látku za celý semestr. V případě individuální žádosti a na základě rozhodnutí vyučujícího může být test doplněn / nahrazen ústní zkouškou. Paper: až 30 bodů. Paper v rozsahu cca 5 stran textu musí obsahovat dosud publikovaná teoretická východiska, vlastní zkušenost a postoj studenta k danému tématu a akademicky validní seznam zdrojů. Téma student zvolí přiměřeně studované látce, nebo požádá pedagoga o zadání, či korekci tématu. Paper je nepovinnou studijní aktivitou. Paper je nutno odevzdat nejpozději ve 13. týdnu studia na přednášce či semináři. Prezentace: až 20 bodů. Prezentaci přednesou studenti během seminářů. Téma si zvolí přiměřeně studované problematice, nebo požádají pedagoga o zadání, či korekci tématu. Studenti mohou prezentovat individuálně, nebo v týmech po 2, či po 3. Očekávaná délka prezentací je 15 - 30 minut. K dispozici je projekční technika místnosti. Pro posluchače čtyřkreditového kurzu je prezentace povinnou studijní aktivitou.

Webpage:

prezentace elektronicky jsou na Moodle https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=2881#section-0

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
MPBIO1_2018 Bioinformatics V
MPBIO4_2018 Signal processing V
MPBIO3_2018 Image processing V
MPBIO2_2018 Medical Instrumentation V
MPOI1_2018 Human-Computer Interaction V
MPOI9_2018 Data Science V
MPOI8_2018 Bioinformatics V
MPOI7_2018 Artificial Intelligence V
MPOI6_2018 Software Engineering V
MPOI5_2018 Computer Vision and Image Processing V
MPOI4_2018 Computer Engineering V
MPOI3_2018 Computer Graphics V
MPOI2_2018 Cyber Security V
MPEK1_2018 Electronics V
MPEK7_2018 Radio Systems V
MPEK6_2018 Mobile Communications V
MPEK5_2018 Communications Networks and Internet V
MPEK4_2018 Technology of the Internet of Things V
MPEK3_2018 Photonics V
MPEK2_2018 Audiovisual and Signal Processing V
MPEEM1_2018 Electrical Drives P 1,3
MPEEM4_2018 Management of Power Engineering and Electrical Engineering P 1,3
MPEEM3_2018 Technological Systems P 1,3
MPEEM2_2018 Electrical Power Engineering P 1,3
MKEEM2_2018 Electrical Power Engineering P 1,3
MKEEM1_2018 Electrical Drives P 1,3
MKEEM4_2018 Management of Power Engineering and Electrical Engineering P 1,3
MKEEM3_2018 Technological Systems P 1,3


Page updated 25.5.2020 07:51:48, semester: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)