Upozornění

Aplikace není optimalizována pro prohlížeč, který používáte a nemusí fungovat správným způsobem!

Prosíme, použijte některý z následujících prohlížečů.


 • Úvod
 • Služby
  • Osoba bez vztahu k ČVUT
  • Student
    Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Student bakalářského studia
   • Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Student doktorského studia
   • Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Student magisterského studia
  • Zaměstnanec
    Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Pedagogický / věděcký pracovník
   • Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Technicko-hospodářský pracovník
 • Interní procesy
  • Interní procesy CZM
  • KATEDRY A PRACOVIŠTĚ
    Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
   • Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Katedra telekomunikační techniky
  • PRODĚKAN PRO BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
  • PRODĚKAN PRO DOKTORSKÉ STUDIUM A VÝZKUM
    Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Oddělení pro vědu a výzkum
  • PRODĚKAN PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
    Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Středisko vědecko-technických informací
  • PRODĚKAN PRO ROZVOJ
    Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Zavedení nového předmětu
  • PRODĚKAN PRO VNĚJŠÍ VZTAHY
  • TAJEMNÍK
    Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Ekonomické oddělení
   • Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Finanční účtárna
   • Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Oddělení technicko-provozní
   • Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Průběh platby horizontální propustnosti bakalářský a magisterských programů mezi FEL a FIT
   • Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Sekretariát děkana a tajemníka
   • Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Tajemník
   • Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Zaměstnanecké oddělení
 • Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.Organizační struktura
 • Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.Dokumenty
 • Nápověda
 • Novinky
 • O portále

Průběh přijímacího řízení do bakalářského studia

 • Aktuální

Ostatní účastníci

Jméno Role
doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc. Proděkan pro bakalářské studium

Textový popis

stav verze modelu datum kontroly aktuálnosti
Aktuální 1.00 08.01.2015

Uživatelé a vstupní podmínky

Uživateli tohoto procesu jsou uchazeči o studium v některém z bakalářských programů. Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech jsou:

 1. podání řádně vyplněné Elektronické přihlášky v termínu uvedeném ve Směrnice děkana. Tj. nejdéle do 31. 3. 2015.
 2. dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání (zakončeného maturitou) nejpozději do termínu zápisu ke studiu; Tj. nejdéle do 26. 6. 2015. Případně náhradní termín zápisů do studia je pro studenty prezenčního studia 3. 9. 2015 (ve výjimečných případech 18. 9. 2015). V případě studentů kombinované formy studia se jedná o termín 8. 9. 2015 (ve výjimečných případech 18. 9. 2015).
 3. dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení ze školy se sídlem v České republice či Slovenské republice (případně bakalářského či magisterského diplomu rovněž ze škol se sídlem v ČR nebo SR) v termínu uvedeném ve Směrnici děkanaTj.  1) společně s přihláškou, nebo 2) v den přijímací zkoušky, nebo 3) nejpozději v den zápisu do studia.
 4. úspěšné složení přijímací zkoušky nebo její prominutí děkanem.
 5. pokud byla maturitní zkouška (případně vysokoškolské vzdělání) absolvována v zahraničí (netýká se Slovenské republiky), je podmínkou dodání potvrzení o Uznání rovnocennosti či nostrifikaci zahraničního vzdělání v termínu uvedeném ve Směrnici děkana; Tj.  1) společně s přihláškou, nebo 2) v den přijímací zkoušky, nebo 3) nejpozději v den zápisu do studia.
 6. v případě cizinců (kromě občanů Slovenské republiky a absolventů středních či vysokých škol se studijním programem v českém jazyce) dodání Potvrzení o vykonání zkoušky z českého jazyka (vystavené katedrou jazyků FEL ČVUT) v termínu uvedeném ve Směrnici děkana. Tj.  1) společně s přihláškou, nebo 2) v den přijímací zkoušky, nebo 3) nejpozději v den zápisu do studia.

Průběh

 1. Uchazeč o studium musí v termínu daném aktuální vyhláškou studijního oddělení podat přihlášku, zaplatit administrativní poplatek a doložit všechny požadované dokumenty. Více viz služba Podání přihlášky k bakalářskému studiu
 2. Na základě předložených dokladů mu může být zkouška prominuta, nebo je pozván dopisem k přijímací zkoušce.Více viz služba Přijímací řízení do bakalářského studia
 3. Přijatý uchazeč se musí v daném termínu zapsat do studia. Detaily viz služba Zápis do bakalářského studia

Doplňující informace

Přijímací řízení uchazečů do bakalářských studijních programů se řídí následujícími předpisy:

 1. Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách
 2. Statut FEL
 3. Řád přijímacího řízení ČVUT
 4. Podmínky studia cizinců na ČVUT
 5. Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEL v akademickém roce 2015/2016
 6. Směrnice děkana pro přijímací řízení ke studiu v bakalářských studijních programech na FEL v ak. roce 2015/2016

 

Dokumentace

Jméno Popis Ke stažení
Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEL v akademickém roce 2015/2016 Vyhláška studijního oddělení pro přijímací řízení v bakalářských studijních programech na FEL.
Podmínky studia cizinců na ČVUT Podmínky studia cizinců na ČVUT
Řád přijímacího řízení ČVUT Řád přijímacího řízení ČVUT
Směrnice děkana pro přijímací řízení ke studiu v bakalářských studijních programech na FEL v ak. roce 2015/2016 Směrnice děkana pro přijímací řízení ke studiu v bakalářských studijních programech na ČVUT FEL.
Statut FEL Vnitřní předpis Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze.
Univerzální žádost Univerzální formulář pro tvorbu předem nespecifikovaných žádostí.
Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách 111 ZÁKON ZE DNE 22. DUBNA 1998 O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH)

Zde uvedené dokumenty se vztahují pouze k tomuto internímu procesu / službě. V případě, že Vás zajímají i jiné dokumenty, navštivte databázi dokumentů.

Uchazeč o studium Podání přihlášky k bakalářskému studiu

Podání přihlášky k bakalářskému studiu


Návodný popis pro podání přihlášky k bakalářskému studiu.

Přijímací řízení do bakalářského studia

Přijímací řízení do bakalářského studia


Popis průběhu přijímacího řízení do bakalářského studia.

Ano Účast na zápisu? Ne Zápis do bakalářského studia

Zápis do bakalářského studia


Popis průběhu zápisu do bakalářského studia.

Uchazeč není přijat ke studiu Uchazeč zapsán do studia