Upozornění

Aplikace není optimalizována pro prohlížeč, který používáte a nemusí fungovat správným způsobem!

Prosíme, použijte některý z následujících prohlížečů.


 • Úvod
 • Služby
  • Osoba bez vztahu k ČVUT
  • Student
    Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Student bakalářského studia
   • Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Student doktorského studia
   • Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Student magisterského studia
  • Zaměstnanec
    Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Pedagogický / věděcký pracovník
   • Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Technicko-hospodářský pracovník
 • Interní procesy
  • Interní procesy CZM
  • KATEDRY A PRACOVIŠTĚ
    Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
   • Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Katedra telekomunikační techniky
  • PRODĚKAN PRO BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
  • PRODĚKAN PRO DOKTORSKÉ STUDIUM A VÝZKUM
    Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Oddělení pro vědu a výzkum
  • PRODĚKAN PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
    Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Středisko vědecko-technických informací
  • PRODĚKAN PRO ROZVOJ
    Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Zavedení nového předmětu
  • PRODĚKAN PRO VNĚJŠÍ VZTAHY
  • TAJEMNÍK
    Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Ekonomické oddělení
   • Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Finanční účtárna
   • Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Oddělení technicko-provozní
   • Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Průběh platby horizontální propustnosti bakalářský a magisterských programů mezi FEL a FIT
   • Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Sekretariát děkana a tajemníka
   • Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Tajemník
   • Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Zaměstnanecké oddělení
 • Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.Organizační struktura
 • Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.Dokumenty
 • Nápověda
 • Novinky
 • O portále

Nápověda

Nápověda poskytuje stručné a souhrnné informace o všech funkcionalitách portálu, významu jednotlivých sekcí a nabízí odpověď na nejčastější dotazy uživatelů.

Slovníček pojmů

Název Význam
Činnost Součást agendy interních procesů, kterou nelze, nebo není vhodné, popsat procesním diagramem.
Interní proces Detailní popis průběhu konání zvolené agendy jednotlivých oddělení organizace. Popisují průběh procesu krok po kroku z pohledu všech jeho účastníků.
Kontaktní osoba Osoba, která je při výkonu procesu klíčovou osobou a v praxi jeho chod řídí. Je tedy zároveň osobou kontaktní, neboť je ze všech účastníků nejinformovanější ohledně správného průběhu procesu.
Odpovědná osoba  Osoba, která odpovídá za dodržení výkonu procesu tak, jak byl zmapován a zafixován, ale sama o sobě se ho obvykle neúčastní (typicky vedoucí oddělení).
Proces Soubor dílčích aktivit a dalších prvků, které jsou řazeny chronologicky tak, jak po sobě logicky následují. Jako celek popisují průběh konkrétní agendy či služby.
Procesní model Sada procesních diagramů, které jako celek popisují vybranou agendu daného oddělení, včetně všech potřebných činností, kompetencí a dalších relevantních informací.
Procesní portál Elektronická aplikace, která slouží pro zprostředkování komplexních informací přehlednou formou pomocí interaktivních diagramů.
Přehledový diagram Speciální diagram v sekci služeb, jehož účelem není popsat průběh konkrétní služby, ale poskytnout přehled jednotlivých služeb v rámci zvolené agendy či oblasti služeb.
Role zákazníka služby Skupina uživatelů / zákazníků určité množiny služeb definovaná názvem své role.
Služba Stručný popis jednotlivých kroků a činností, které musí zákazník služby vykonat, aby mohl danou službu úspěšně využít.
Účastník procesu Kterákoliv osoba, která se procesu v kterékoliv jeho fázi reálně účastní libovolným způsobem popsaným v diagramu.
Validační dokumentace  Snímek části procesního modelu ke konkrétnímu datu. Správnost a aktuálnost popisu jednotlivých procesů stvrzuje svým podpisem kontaktní osoba (vlastník). Platnost validační dokumentace stvrzuje svým podpisem odpovědná osoba.
Zákazník služby Osoba, která v rámci konkrétní služby usiluje o její využití a jejím výstupem je přímo dotčena.