Vyhlášení voleb do akademického senátu fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze

Volební komise AS FEL vyhlašuje termín konání voleb do zaměstnanecké a studentské části Akademického senátu FEL. Volby do Akademického senátu FEL se budou konat od úterý 16. března do středy 17. března 2010 včetně. Kandidáta může navrhnout kterýkoliv člen akademické obce FEL. K zařazení na kandidátku je nezbytný souhlas navrženého kandidáta.

Návrhy na kandidáty se přijímají do středy 3. března 2010 do 12 hodin a to v papírové podobě na sekretariátu děkana. Návrhy na studentské kandidáty a na kandidáty akademických pracovníků je třeba podat s následujícími náležitostmi dle platného znění Volebního a jednacího řádu AS FEL ze dne 13. 12. 2006, článek 7, odst. 2:

"2. Kandidáti do AS FEL předkládají písemnou formou volební komisi návrh obsahující zejména:

  • charakteristiku navrhovaného
  • fotografii
  • souhlas navrhovaného s kandidaturou
  • podpis.
Návrh bude zveřejněn beze změny, a proto musí být napsán na jediném listu A5".

Volební komise zveřejní volební programy všech kandidátů na úřední desce senátu, na nástěnkách v Dejvicích a na Karlově náměstí nejpozději do 4. března 2010. Výsledky voleb budou vyhlášeny do 19. března 2010 do 12 hodin.

V Praze dne 22. února 2010

Ing. Radek Sedláček, Ph.D., za volební komisi AS FEL

Harmonogram voleb

Vyhlášení voleb:22. února 2010
Termín odevzdání kandidátek:3. března 2010 do 12 hodin na sekretariátu děkana
Termín voleb:16. a 17. března 2010
Vyhlášení výsledků voleb:nejpozději do 19. března do 12 hodin

Volby jsou platné při dosažení účasti 15 % členů celé AO FEL.

Za obsah odpovídá: