Předběžné zápisy do letního semestru 2008/2009

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 22/2008

Od 18.11. 20081 (od 17.00 hod.) do 5.12. 2008 (do 16.00 hod.) proběhnou předběžné zápisy předmětů pro letní semestr akad. r. 2008/2009. Předběžným zápisem předmětů v KOSu student deklaruje zájem o studium předmětů v tomto semestru.

Studentovi, který si předmět předběžně nezapsal, bude v období závazných zápisů umožněno si jej zapsat jen v případě volné kapacity tohoto předmětu.

Každému studentovi budou předem hromadně zapsány do letního semestru 2008/2009 všechny ještě neabsolvované závazné předměty, které jsou uvedeny v jeho doporučeném průchodu studijním plánem:

  • pro jeho příští semestr
  • pro jeho aktuální semestr, pokud si je student pro tento semestr nezapsal
  • v minulých semestrech.

To umožní studentům snadněji splnit požadavek Předpisu pro provádění studijních programů, podle kterého je student povinen si přednostně zapsat povinné a povinně volitelné předměty potřebné pro úspěšné ukončení studia. Je na studentech, které z hromadně zapsaných závazných předmětů si v množině předběžně zapsaných předmětů ponechají; dále si případně přidají povinně volitelné a volitelné předměty dle svého výběru.

Zápis předmětu, který má uvedenu prerekvizitu, referentka PEO nebude při řádném zápisu moci schválit, aniž by tato podmínka byla splněna. Informace o tom, zda některý předmět má či nemá jiný předmět jako prerekvizitu, je uvedena autory předmětů v anotaci těchto předmětů.

Předměty Bakalářská práce, event. Diplomová práce se v předběžném zápisu nezapisují, jejich kapacita není omezena. Zapisovat se budou až při řádných zápisech.

Součet kreditů zapsaných předmětů by měl být volen s výhledem, že hodnota později závazně zapsaných předmětů může být maximálně 45 kreditů. Dolní limit se při předběžných zápisech nekontroluje (je na studentovi, aby respektoval svůj studijní plán), horní ano.

Studenti si mohou zapsat pouze předměty, které jsou pro příští semestr příslušnou katedrou vypsané a jsou určeny pro jejich studijní program a formu studia. Na základě předchozího souhlasu proděkana může předmět mimo jejich studijní program zapsat studentům referentka PEO.

Při předběžných zápisech je vypnuta kontrola kapacity vypsaných předmětů. Na základě vyhodnocení výsledků předběžných zápisů a na základě kapacitních možností kateder bude stanovena kapacita předmětů a sestaven rozvrh na letní semestr ak. r. 2008/2009.

Řádné zápisy předmětů pro příští semestr a zápisy do rozvrhu proběhnou v souladu s harmonogramem akademického roku v termínech 2. 2. - 2. 3. 2009. K tomu vyjde speciální vyhláška.

V Praze 5. listopadu 2008

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan


1 V souvislosti s prováděním závažných technických změn v KOSu, plánovaných na období kolem 17.11.2008, může být termín zahájení předběžných zápisů o několik dní posunut; o této skutečnosti budete případně informováni v aktualitách na webu FEL.

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.