Informace k zápisu do 1. ročníku prezenční formy magisterských programů

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 11/2011

Č.j.: 788/13922/š/11

Řádné zápisy do 1. ročníku prezenční formy magisterských programů se konají ve dnech 8. září a 9. září 2011. Konkrétní den, čas a místnost zápisu do příslušného programu byly uvedeny v rozhodnutí o přijetí, které bylo studentovi zasláno poštou. Nebude zapsán uchazeč, který ke dni řádného zápisu nepředložil úředně ověřenou kopii bakalářského diplomu (netýká se absolventů FEL). V případě cizích státních příslušníků (kromě občanů SR), kteří předchozí bakalářské studium neabsolvovali v České republice, je navíc nutné předložit rovněž potvrzení o uznání rovnocennosti či nostrifikaci zahraničního vysvědčení a dále potvrzení o vykonání zkoušky z českého jazyka. Studenti, kteří se zapisují po neúspěšném ukončení svého předchozího studia, musí mít toto předchozí studium řádně ukončeno.

K zápisu je nezbytné přinést občanský průkaz (v případě cizích státních příslušníků cestovní pas), 2 fotografie, psací potřeby. Každý student obdrží nový index.

Přístup k počítačové síti FEL ČVUT

Administrativa týkající se studia je významnou měrou vedena s využitím informačního systému ČVUT (KOSu). Po zápisu do studia se každý student stane jeho uživatelem.

Pozor: přístup do KOSu vám bude umožněn až následující den po dni vašeho zápisu do studia!

V případě, že jste ještě nestudoval/a na ČVUT, bude Vaším inicializačním heslem heslo uvedené v rozhodnutí o Vašem přijetí ke studiu. Máte-li kladné rozhodnutí pro několik programů, můžete použít kterékoliv heslo z uvedených na těchto rozhodnutích bez ohledu na to, pro který program jste se nakonec rozhodli. Podrobné informace naleznete na http://www.cvut.cz/informace-pro-studenty/is/ssu/prvni-heslo.

Z počítačové sítě FEL ČVUT můžete:

  • prohlížet svůj osobní rozvrh na stránkách fakulty
  • používat funkce Informačního systému ČVUT (Komponenta studium - KOS)
  • používat konto elektronické pošty.

Tvorba rozvrhu

Povinné předměty budou v KOSu v den vašeho zápisu již vloženy. Případné další předměty dle vaší volby vám budou do KOSu zadány rovněž při zápisu. Následující den si pak můžete začít tvořit rozvrh, a to až do 30. 9. 2011.

Pokud byste se rozhodli zapsat si ještě nějaký další předmět později (ve vašem případě bez poplatku), nejpozději však do 30. 9. 2011, musíte si jej připsat do indexu a dodatečný zápis předmětu si přijít potvrdit na Pedagogické oddělení (rovněž do 30. 9. 2011).

Vložení čísla účtu a kontaktní adresy do KOSu

Všichni studenti (tedy i ti, kteří v předchozím bakalářském studiu studovali na FEL) si sami zadají do KOSu číslo svého bankovního účtu vedeného u banky se sídlem v České republice (pokud účet vlastní) a případně rovněž svou kontaktní adresu, je-li jiná než adresa trvalého bydliště. Zadání údajů musí případně proběhnout nejpozději do 31. 10. 2011.

Ubytování na koleji

Je výhradně v kompetenci Správy účelových zařízení ČVUT, Vaníčkova 7, Praha 6.

21. 7. 2011

prof. RNDr. Marie Demlová, CSc., v. r., proděkanka

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.