Předběžné zápisy do zimního semestru 2013/2014

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 6/2013

Č.j.: 372/13922/2013/Ši

Od 8. 4. 2013 (od 17.00 hod.) do 26. 4. 2013 (do 16.00 hod.) proběhnou předběžné zápisy předmětů pro zimní semestr akad. r. 2013/2014. Předběžným zápisem předmětů v KOSu student deklaruje svůj zájem o studium předmětů v tomto semestru (to se týká jak povinných předmětů programu či oboru, tak i předmětů dalších skupin předmětů, jako humanitních apod.). Při předběžných zápisech je vypnuta kontrola kapacity vypsaných předmětů a na základě vyhodnocení výsledků předběžných zápisů i kapacitních možností kateder bude poté stanovena kapacita předmětů a sestaven rozvrh na zimní semestr ak. r. 2013/2014.

Upozornění: Ve dnech 12. - 14. dubna 2013 proběhne plánovaná odstávka KOSu; v těchto dnech bude tedy KOS mimo provoz.

Pokud při předběžných zápisech dojde u některých předmětů k překročení kapacitních možností kateder, rozhodují o nezařazení vybraných studentů do konkrétního předmětu vždy vedoucí kateder1. Referentky PEO nemají právo toto rozhodnutí zvrátit, nemá tudíž význam se na ně obracet se žádostmi o obnovení zápisu předběžně zapsaného předmětu - tyto žádosti je případně třeba adresovat rozvrhářům příslušných kateder.

Studentovi, který si předmět předběžně nezapsal, bude v období řádných zápisů umožněno si jej zapsat jen v případě volné kapacity tohoto předmětu.

Každému studentovi budou do KOSu předem hromadně vloženy všechny ještě neabsolvované povinné předměty, které jsou uvedeny v jeho doporučeném průchodu studijním plánem:

  • pro jeho příští semestr
  • pro jeho aktuální semestr, pokud si je student pro tento semestr nezapsal
  • v minulých semestrech.

To umožní studentům snadněji splnit požadavek Předpisu pro provádění studijních programů, podle něhož je student povinen si přednostně zapsat povinné předměty programu a oboru potřebné pro úspěšné ukončení studia. Je na studentech, které z hromadně zapsaných povinných předmětů si v množině předběžně zapsaných předmětů ponechají; dále si případně přidají další předměty dle svého výběru. Pokud student nenalezne předmět, který potřebuje zapsat jako povinný, musí se obrátit na rozvrháře katedry, jež předmět vyučuje.

Zápis předmětu, který má uvedenu prerekvizitu, referentka PEO při řádném zápisu nepotvrdí, jestliže tato podmínka nebyla splněna. Informace o tom, zda některý předmět má či nemá jiný předmět jako prerekvizitu, je uvedena autory předmětů v oddílu Požadavky u popisu jednotlivých předmětů.

Předměty Bakalářská práce, eventuálně Diplomová práce se v předběžném zápisu nezapisují, jejich kapacita není omezena. Zapisovat se budou až při řádných zápisech.

Od akademického roku 2012/2013 je na všech programech bakalářského i magisterského studia předmět Tělesná výchova nepovinný. Studenti si mohou zapisovat v rámci skupiny "humanitních" předmětů (max. jedenkrát za celé studium) předmět A003TV za dva kredity nebo v rámci skupiny předmětů volitelných bez omezení předmět TV-V1 za jeden kredit. Toto se týká studentů všech ročníků. Kódy povinné TV jsou zrušeny.
V každém semestru bakalářského i magisterského studia si všichni studenti mohou opakovaně zapsat i volitelnou tělesnou výchovu (kódy TVV; TVV0). Nabídku volitelné tělesné výchovy rozšiřuje v zimním semestru zimní výcvikový kurz (kód TVKZV) a v letním semestru letní výcvikový kurz (kód TVKLV). Za tyto předměty student nezíská žádný kredit.

Studenti si mohou zapsat pouze předměty, které jsou pro příští semestr příslušnou katedrou vypsané a jsou určeny pro jejich studijní program a formu studia. Na základě předchozího souhlasu proděkana může předmět mimo jejich studijní program zapsat studentům referentka PEO. Pro studenta bude tento předmět v roli volitelný a jeho uznání v jiné roli nebude povolováno.

Studenti, kteří jsou v posledním semestru bakalářského studijního programu, se předběžných zápisů neúčastní. Po případném přijetí do navazujícího magisterského studijního programu a zařazení do magisterského oboru jim budou hromadně zapsány všechny předměty, uvedené v prvním semestru jejich nového studijního plánu.

Skladba předběžně zapsaných předmětů by měla být volena s ohledem na to, že součet jejich kreditů je shora omezen hodnotou 45 kreditů na semestr. Dolní limit se při předběžných zápisech nekontroluje (je na studentovi, aby respektoval svůj studijní plán), horní ano.

Řádné zápisy předmětů pro příští semestr a zápisy do rozvrhu proběhnou v souladu s časovým plánem akademického roku v termínech 10. 6. - 21. 6. 2013 (předprázdninový termín) a 9. 9. - 20. 9. 2013 (poprázdninový termín). K tomu vyjde speciální vyhláška.

V Praze 2. 4. 2013

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan


1 Studenti, pro které je předmět povinným, mají přednost před studenty, pro které je předmět volitelným. Nejnižší prioritu mají studenti, v jejichž plánu předmět není vůbec uveden (je bez role). Studenti se stejnou rolí jsou uspořádáni podle aritmetického průměru za dosud dosažené známky.

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.