Popis předmětu - B6B16ISP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B6B16ISP Procesní řízení Rozsah výuky:2+2+2
Garanti:Náplava P. Role:PV,V Jazyk výuky:
Vyučující:Náplava P. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13116 Kreditů:5 Semestr:Z

Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou procesního řízení. V rámci předmětu jsou studenti seznámeni se všemi aspekty, které procesní řízení obnáší. Od definice procesu, rozdělení procesů, měření jejich výkonnosti, roli lidského faktoru až po způsoby a možnosti implementace procesního řízení za účelem automatizace nebo změny fungování společnosti. Zvláštní důraz je kladen na evidenci a řízení rizik. V rámci praktické části si studenti postupně projdou a procvičí fázi sběru a analýzy informací o zákazníkovi, fázi popisu chování zákazníka v notaci BPMN a fázi implementace vybraných procesů ve vybraném nástroji. Práce je založena na týmové spolupráci a aktivní komunikaci s virtuálním zákazníkem.

Cíle studia:

Absolvováním předmětu studenti získají přehled o procesním řízení, které je základem systematického přístupu k fungování libovolné organizace. Na základě tohoto systematického přístupu získají studenti reálný pohled na analýzu, návrh a možnou implementaci podpůrných informačních systémů a možný přístup k optimalizaci fungování jakékoliv organizace.

Obsah:

Výuka předmětu je rozdělena do dvou větších bloků:
1. blok - seznámení s problematikou proceního řízení a analytický pohled na procesní řízení.
2. blok - seznámení s nástroji pro automatizaci a implementační pohled na automatizaci vybraných procesů.
Studenti si nejprve projdou analytickou fází, kde si vyzkouší způsoby analýzy a popisu fungování organizace. Výstupem bude schopnost popsat procesy pomocí notace BPMN, která je čitelná jak běžnými uživateli, tak i vývojáři, kteří jsou na jejím základě schopni vytvořit aplikaci, automatizující vybrané procesy a činnosti organizace. Ve druhé části si týmově vyzkouší ve vybraném nástroji implementovat vybraný proces.

Osnovy přednášek:

1. Úvod, seznámení s problematikou BPM, aktuální stav, trendy.
2. Význam a přínosy BPM.
3. Klíčové ukazatele, KPI, vyhodnocování procesů v praxi.
4. Reengineering procesů, procesní optimalizace.
5. Procesní kancelář, procesní řízení v praxi.
6. Notace pro popis procesů - BPMN, UML, ARIS.
7. Nástroje pro popis a podporu BPM I a II.
8. Životní cyklus BPM, prezentace vybraného nástroje I.
9. Životní cyklus BPM, prezentace vybraného nástroje II.
10. TEST
11. Důvody a způsoby měření procesů.
12. Rizika a jejich role v procesním řízení.
13. Enterprise Engineering, pokročilé zpsoby modelování, DEMO.
14. Prezentace implementace vybraného procesu a její přínosy.

Osnovy cvičení:

1. Seznámení s náplní práce procesního analytika.
2. Procesní analytik a manger, simulátor INNOV8.
3. Analytický workshop I.
4. Analytický workshop II.
5. Základy modelování v notaci BPMN.
6. Pokročilé metody modelování procesů.
7. Životní cyklus BPM - praktické seznámení s nástrojem (hands-on-lab).
8. Životní cyklus BPM - praktické seznámení s nástrojem (hands-on-lab).
9. Zadání semestrálních projektů.
10. Práce na semestrálních projektech.
11. Práce na semestrálních projektech.
12. Rizika a jejich řízení - prezentace a obhajoba domácích prací.
13. Práce na semestrálních projektech.
14. Prezentace semestrálních projektů, uzavření semestru.

Literatura:

Povinná literatura: - Grasseová, M. a kol., Procesní řízení, 2008, Computer Press - Šmída, F., Zavádění a rozvoj procesního řízení ve firmě, 2007, Grada Publishing - Grasseová, M. a kol., Analýza podniku v rukou manažera, 2010, Computer Press - Svozilová A., Zlepšování podnikových procesů, 2012, Grada Publishing - Řepa V., Procesně řízená organizace, Grada, 2012 - Hammer, M. L. W. Hershman, Rychleji, levněji, lépe, Devět faktorů účinné transformace podnikových procesů, Management Press, 2013 - Silver, B., BPMN Method and Style, 2nd Edition, with BPMN Implementer's Guide, Cody-Cassidy Press, 2011

Požadavky:

Základní znalosti podnikové informatiky a informačních systémů. Základní znalosti o fungování firmy. Základy programování v Javascriptu + základní znalost SQL. Doporučená literatura: - Brealey R.A., Myers S.C., Teorie a praxe firemních financí, Praha: Victoria Publishing, 1994 - L. Gála, J. Pour, Z. Šedivá, Podniková informatika -- Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi - 3., aktualizované vydání, GRADA, 2015 - Thau, D., Velký průvodce JavaScriptem, GRADA, 2009

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B6B16ISP

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPSIT Před zařazením do oboru V 5
BPSIT Před zařazením do oboru PV 5
BPSIT Před zařazením do oboru V 5


Stránka vytvořena 17.1.2019 17:48:00, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z,L/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.