Popis předmětu - B2B38EMB

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B2B38EMB Elektrická měření Rozsah výuky:2P+2L
Garanti:Haasz V., Holub J. Role:P Jazyk výuky:CS
Vyučující:Haasz V. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13138 Kreditů:4 Semestr:Z

Anotace:

Na základě principu metod měření jednotlivých elektrických veličin je vysvětlena struktura a z ní vyplývající uživatelské vlastnosti a zásady používání měřicích přístrojů pro měření elektrických veličin (napětí, proud, výkon, frekvence, odpor, kapacita, indukčnost), a to i s ohledem na dosahovanou přesnost. Nedílnou součástí je i vysvětlení principu analogově číslicových a číslicově analogových převodníků a obvodů pro analogové předzpracování měřených veličin a signálů ze senzorů. Jsou vysvětleny i základní principy senzorů pro měření vybraných fyzikálních veličin. Toto doplňují základy magnetických měření, zdrojů měřicích signálů a problematika měřicích systémů.

Osnovy přednášek:

1. Úvod, přesnost měření
2. Přístroje pro měření napětí a proudu
3. Měřicí převodníky elektrických veličin (1)
4. Měření kmitočtu a fázového rozdílu
5. Měření proudu, napětí a výkonu el. proudu
6. , 7. Vzorkování a kvantování signálu, analogově-číslicové a číslicově-analogové převodníky, číslicové multimetry
8. Měření odporu, odporové teploměry a tenzometry
9. Měřicí převodníky elektrických veličin (2)
10. Měření impedancí a admitancí (R-L, C-G), kapacitní a indukčnostní senzory
11. Magnetická měření
12. Další měřicí přístroje
13. Optoelektrické senzory
14. Měřicí systémy

Osnovy cvičení:

V laboratorních cvičeních jsou studenti rozděleni do skupin po 2 až 3. Úlohy studenti ve většině případů zapojují samostatně, záznamy o měření vedou a výsledky zpracovávají do pracovních sešitů. Na závěr semestru musí každý student samostatně vyřešit zadaný úkol (navrhnout metodu, zapojit, změřit a zpracovat výsledy) s tím, že k dispozici má pouze svoje zápisky ze cvičení. Osnova laboratorních cvičení:
1. Úvod, bezpečnost práce, osciloskop - základní ovládání a měření
2. Kmitočtová závislost střídavých voltmetrů; měření na napěťovém děliči (chyba metody, odhad nejistoty)
3. Měření malých proudů; měřicí zesilovače
4. Vliv tvaru křivky na údaj měřicího přístroje; měřicí usměrňovač
5. Měření výkonu jednofázové zátěže; měření kmitočtu a doby periody čítačem
6. Demonstrace principu vzorkování; test I 7. Číslicový osciloskop a generátor programovatelného průběhu; měření malých odporů
8. Nevyvážený Wheatstoneův můstek - aplikace pro odporový snímač, test II
9. Číslicový měřič impedancí a admitancí
10. Měření amplitudové permeability; test III
11. Číslicový měřicí systém se sběrnicí IEEE 488
12. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru, test IV
13. Samostatná práce
14. Samostatná práce

Literatura:

Literatura:
[1] Haasz, V. a kol.: Elektrická měření. Přístroje a metody (3. přepracované vydání). Monografie ČVUT, Česká technika – nakladatelství ČVUT, Praha 2018
[2] Kolektiv: Elektrická měření. Návody k laboratorním cvičením. Česká technika – nakladatelství ČVUT, Praha 2006
[3] Placko, D.: Fundamentals of Instrumentation and Measurement, ISTE 2007, ISBN 1 905209 39 8
[4] Northrop, R.B.: Introduction to Instrumentation and Measurements, CRC 2005, 0-8493-3773-9

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPEK_2018 Před zařazením do oboru P 3
BPEK_2016 Před zařazením do oboru P 3


Stránka vytvořena 19.4.2019 17:48:28, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z,L/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.