Směrnice děkana pro přijímací řízení do magisterských studijních programů v akademickém roce 2020/2021

Tato směrnice doplňuje Podmínky pro přijetí ke studiu v magisterských studijních programech na ČVUT Fakultě elektrotechnické v akademickém roce 2020/2021 ve studijních programech uskutečňovaných na ČVUT FEL.

I. Magisterské studijní programy na ČVUT FEL, jejich obory a kapacity

Do přijímacího řízení se mohou přihlašovat absolventi bakalářských nebo magisterských studijních programů a studenti posledního ročníku bakalářských nebo magisterských studijních programů, kteří předpokládají dokončení tohoto studia do data zápisu.

Program Obory nebo specializace programu Nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu
prezenční forma kombinovaná forma
A. Elektrotechnika, energetika a management Technologické systémy 150 90
Elektroenergetika
Elektrické pohony
Management energetiky a elektrotechniky
B. Elektronika a komunikace Elektronika 180 0
Mobilní komunikace
Audiovizuální technika a zpracování signálů
Rádiové systémy
Fotonika
Technologie internetu věcí
Komunikační sítě a Internet
C. Kybernetika a robotika Kybernetika a robotika 180 0
D. Otevřená informatika Umělá inteligence 380 0
Softwarové inženýrství
Počítačové vidění a digitální obraz
Počítačové inženýrství
Počítačová grafika
Datové vědy
Interakce člověka s počítačem
Kybernetická bezpečnost
Bioinformatika
E. Inteligentní budovy   50 0
F. Lékařská elektronika a bioinformatika2 Bioinformatika 80 0
Lékařská technika
Zpracování obrazů
Zpracování signálů
G. Otevřené elektronické systémy Komunikace a zpracování signálu 20 0
Vysokofrekvenční a digitální technika 20
Integrované elektronické systémy 20
Celkem 60
H. Letectví a kosmonautika Avionika 20 0

Popis oborů, respektive specializací v nově akreditovaných programech a studijních plánů je vystaven na webu fakulty.

Pro specializace programu EEM platí, že v kombinované formě budou otevřeny jen ty specializace, o něž projeví zájem dostatečný počet uchazečů.

Uchazeči budou přijímáni do programu na zvolený otevřený obor, respektive specializaci, v závislosti na výsledku přijímací zkoušky.

Obor, respektive specializace, nemusí být v případě malého zájmu otevřen/a. V tomto případě bude uchazečům nabídnuto přijetí na jiný obor, respektive specializaci, programu, do něhož se hlásí.

II. Tematické okruhy pro přijímací zkoušku

A. Program Elektrotechnika, energetika a management

Podrobné informace o přijímacím řízení do programu najdete na stránkách programu Elektrotechnika, energetika a management.

B. Program Elektronika a komunikace

Podrobné informace o přijímacím řízení do programu najdete na stránkách programu Elektronika a komunikace.

C. Program Kybernetika a robotika

Podrobné informace o přijímacím řízení do programu najdete na stránkách programu Kybernetika a robotika.

D. Program Otevřená informatika

Podrobné informace o přijímacím řízení do programu najdete na stránkách programu Otevřená informatika.

E. Program Inteligentní budovy

Podrobné informace o přijímacím řízení do programu naleznete na stránkách programu Inteligentní budovy.

F. Program Lékařská elektronika a bioinformatika

Podrobné informace o přijímacím řízení do programu najdete na stránkách programu Lékařská elektronika a bioinformatika.

G. Program Otevřené elektronické systémy

Podrobné informace o přijímacím řízení do programu najdete na stránkách programu Otevřené elektronické systémy.

H. Program Letectví a kosmonautika

Podrobné informace o přijímacím řízení do programu najdete na stránkách programu Letectví a kosmonautika.

III. Postup při výběru programu a oboru/specializace

Uchazeč může podat jednu či více přihlášek a zaplatit administrativní poplatek za každou z nich - počet přihlášek není omezen. V případě vyššího počtu přihlášek do různých programů však může vzniknout nebezpečí kolize termínů přijímacích zkoušek. Přijímací zkouška je společná pro prezenční i kombinovanou formu studia, proto nemá smysl podávat přihlášky do obou forem téhož programu.

V jedné přihlášce se lze přihlásit na jednu specializaci či obor.

Zákon nevylučuje možnost souběžného studia ve více studijních programech; vzhledem k náročnosti studia ve všech magisterských programech na FEL považujeme souběžné studium zejména z rozvrhových důvodů za nereálné.

IV. Průběh přijímacího řízení

A. Přijímací zkouška

Přijímací zkouška má formu písemného testu, v některých případech je doplněna ústním pohovorem a koná se před přijímací komisí programu. Termín přijímacích zkoušek je uveden v odst. VII. Tematické okruhy pro přijímací zkoušku (viz výše) určuje děkan na návrh Rady příslušného studijního programu.

O případný náhradní termín přijímací zkoušky, pokud se řádného termínu nemůže uchazeč z vážných důvodů zúčastnit, je nezbytné požádat písemně nebo elektronicky prostřednictvím studijního oddělení FEL a to nejpozději v den konání přijímací zkoušky v řádném termínu.

Průběh přijímacího řízení řídí děkan. K tomuto účelu jmenuje přijímací komise programů a hlavní přijímací komisi pro magisterské programy.

Přijímací zkouška je společná pro prezenční i kombinovanou formu studia.

Zkouška bude mít formu písemného testu z oborových tematických okruhů a/nebo společných okruhů a případně dle rozhodnutí Rady programu i ústního pohovoru. Podíl ústního pohovoru na výsledku zkoušky určuje Rada programu a činí max. 20%.

Průběh a termíny pro přijímací zkoušku do programů vyučovaných v angličtině pro cizince může děkan upravit podle možností uchazeče.

Požaduje-li uchazeč úpravu přijímací zkoušky v důsledku zdravotního handicapu, může kontaktovat Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA ČVUT Centra informačních a poradenských služeb ČVUT, tel.: 224 358 463, e-mail: stredisko@elsa.cvut.cz.

B. Výsledky přijímací zkoušky

S výsledkem přijímací zkoušky bude každý uchazeč, jemuž zkouška nebyla prominuta, seznámen do čtrnácti dnů po dni konání přijímací zkoušky. Uchazeč bude mít také možnost v následujících pěti pracovních dnech po konání své přijímací zkoušky nahlédnout do svého vyhodnoceného testu.

Rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu na FEL na základě výsledků přijímací zkoušky obdrží každý uchazeč po doručení potřebných dokumentů.

Rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu na FEL bude zasláno písemně do 30 dnů od vyhlášení výsledků přijímacích zkoušek. Pokud uchazeč nepřevezme jemu zaslané rozhodnutí, bude toto rozhodnutí zveřejněno na úřední desce, přičemž patnáctý den po datu zveřejnění je považován za den jeho doručení. Součástí rozhodnutí je i odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání. Žádost o přezkoumání rozhodnutí (odvolání) se případně podává prostřednictvím Studijního oddělení FEL ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

V. Náležitosti přihlášky do magisterských studijních programů

A. Vyplnění přihlášky

Ke studiu na FEL se uchazeč přihlašuje podáním elektronické Přihlášky ke studiu1, jež bude k dispozici od 4. ledna 2020.

Přihlášku je třeba vyplnit i uhradit do 31. 3. 2020; později vyplněná či uhrazená přihláška nebude zařazena do přijímacího řízení. Vytištěnou přihlášku již není třeba doručovat na fakultu.

B. Doručení povinných dokumentů

Do 31. 3. 2020 je třeba na fakultu doručit následující dokumenty::

 • aspirujete-li na prominutí přijímací zkoušky, je nutné doložit výpis všech absolvovaných předmětů v bakalářském/magisterském programu s vypočteným studijním průměrem (netýká se studentů/absolventů FEL ČVUT);
 • úředně ověřenou kopii diplomu z bakalářského/ magisterského studia (netýká se studentů/absolventů FEL ČVUT a těch, kteří konají bakalářskou/magisterskou státní závěrečnou zkoušku po termínu přijímacích zkoušek);
 • očíslované přílohy (dokládající odbornou praxi, publikační činnost, účast v odborných soutěžích, jazykové znalosti apod.);
 • seznam číslovaných příloh.

Výpis absolvovaných předmětů uchazeče, který v době podání přihlášky ještě neukončil bakalářské respektive magisterské studium, nebude obsahovat předměty absolvované v posledním semestru příslušného studia.

Cizinciabsolventi vysokých škol v zahraničí přiloží ještě následující dokumenty:

Uvedené dokumenty je třeba doručit do 31. 3. 2020:

 • osobně na Studijní oddělení Fakulty elektrotechnické (Technická 2, přízemí, místnost A3-21)
 • do podatelny Fakulty elektrotechnické (Technická 2, přízemí, místnost A4-13)
 • do Informačního centra FEL (Technická 2, přízemí, místnost 53 - naproti Studijnímu oddělení)
 • nebo zaslat poštou (nejlépe doporučeně) na adresu:
  České vysoké učení technické v Praze
  Fakulta elektrotechnická
  Studijní oddělení
  Technická 2
  166 27 Praha 6 - Dejvice

C. Úhrada poplatku

Poplatek za náklady spojené s přijímacím řízením činí 800 Kč. Tento poplatek lze uhradit jedním z následujících způsobů:

 • on-line platbou kreditní kartou či QR kódem při vyplňování elektronické přihlášky (preferovaná metoda)
 • převodem z účtu nebo prostřednictvím elektronického bankovnictví.
 • složením požadované hotovosti přímo v kterékoli pobočce KB 2
 • složenkou

Poplatek je třeba poukázat na účet:

KB Praha 6, č. účtu: 19-5504540257/0100
variabilní symbol 77777
konstantní symbol 0308 (bezhotovostní platba) nebo 0179 (hotovostní platba)
specifický symbol kód elektronické přihlášky
IBAN CZ9401000000195504540257
SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Upozornění pro uchazeče ze zahraničí (včetně Slovenské republiky): bankovní poplatky vždy hradí uchazeč.

Poplatek, popř. přeplatek, je nevratný a ani uchazeč, který se ke zkoušce nedostavil, nemůže vrácení poplatku vymáhat.

VI. Kombinovaná forma studia

Podmínky a průběh přijímacího řízení pro kombinovanou formu studia jsou stejné jako podmínky pro prezenční formu.

Kombinovaná forma studia se řídí stejnými studijními předpisy jako prezenční forma studia. Úplné znění studijních předpisů, studijní plány a další informace o ČVUT FEL najdete na webu fakulty.

Obory/specializace jsou otevírány podle zájmu studentů a podle ekonomických možností fakulty. Pro studenty kombinované formy fakulta neotevírá v každém akademickém roce všechny akreditované obory, respektive specializace.

VII. Termíny

Termíny mohou být posunuty s ohledem na aktuální opatření Vlády ČR.

Termín ukončení přijímání přihlášek:
(poslední možnost přihlášku vyplnit a zaplatit a zároveň téhož dne doručit/odeslat poštou případné přílohy)
31. 3. 2020
Termíny přijímacích zkoušek: 25. 5. - 5. 6. 2020 (dle přijímacích komisí)
Termín pro doručení ověřené kopie diplomu/nostrifikační doložky, případně potvrzení o úspěšném ukončení příslušného studia v ČR či SR, pokud diplom ještě není k dispozici (platí pro uchazeče, kteří v den podání přihlášky ještě neukončili bakalářské resp. magisterské studium); v případě cizinců rovněž potvrzení o absolvování zkoušky z češtiny: nejpozději v den zápisu do studia
Zápisy přijatých uchazečů do prezenční i kombinované formy studia
- předprázdninový termín:
26. 6. 2020
Zápis přijatých uchazečů do prezenční i kombinované formy studia
- poprázdninový (náhradní) termín:
8. 9. 2020

V Praze, projednáno Akademickým senátem ČVUT FEL 4. 10. 2019.

 

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., v. r.
děkan

prof. Ing. Ondřej Jiříček, CSc., v. r.
předseda AS FEL