Instrukce k problémům spojeným se zápisem předmětu Diplomová práce a státní závěrečnou zkouškou

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 16/2012

Č.j.: 2101/13922/12/Ši

 1. Obecné informace ke státní závěrečné zkoušce (SZZ)
 2. Instrukce pro studenty, kteří si zapíší předmět Diplomová práce (DIP)
 3. Neodevzdání diplomové práce po zápisu předmětu DIP
 4. Opakování státní závěrečné zkoušky; náhradní termín konání státní závěrečné zkoušky

1. Obecné informace ke státní závěrečné zkoušce (SZZ)

 • Státní závěrečnou zkoušku nebo její poslední část musí student magisterského studia absolvovat (včetně jejího případného opakování)
  • nejpozději do jednoho roku ode dne splnění všech ostatních požadavků vyplývajících ze studijního programu (těmito požadavky se rozumí zisk min. 120 kreditů a absolvování všech předmětů příslušného studijního plánu včetně získání zápočtu za DIP). Za den splnění všech ostatních požadavků vyplývajících ze studijního programu se považuje poslední den zkouškového období posledního semestru, v němž měl student zapsané předměty svého studijního plánu (viz Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT, čl. 21, odst. 9).
  • nejpozději do čtyř let ode dne zápisu do magisterského studia (tato doba je daná maximální dobou studia v magisterském programu).
 • K SZZ může jít student, který splnil svůj studijní plán (viz výše) a byl mu děkanem určen termín SZZ (viz níže). Splnění studijního plánu musí vždy zkontrolovat příslušná studijní referentka PEO, jež zároveň studentovi uzavře index. Studentu, který svůj studijní plán splnil, začne běžet roční lhůta pro absolvování SZZ bez ohledu na to, kdy si nechá uzavřít index referentkou PEO.
 • Děkan v souladu se Směrnicí děkana pro magisterské SZZ určí termín SZZ těm studentům (což znamená, že ke státnicím mohou jít pouze ti studenti), kteří současně:
  • v termínu stanoveném harmonogramem studia odevzdají vyplněnou přihlášku k SZZ
  • do tří pracovních dnů před prvním dnem příslušného termínu státnic stanoveným harmonogramem splní svůj studijní plán. Teprve splněním studijního plánu nabývá již dříve podaná přihláška platnost (pokud student studijní plán nesplní, nemusí o stažení přihlášky žádat).

2. Instrukce pro studenty, kteří si zapíší předmět Diplomová práce

Studenti, jimž do splnění jejich studijního plánu chybí absolvovat pouze předměty, jejichž celkový součet kreditů (bez započítání kreditů za předmět Diplomová práce) je nižší než 20, nebudou žádat o individuální studijní plán (viz Směrnice děkana 6):

 • studenti si zapíší všechny chybějící předměty vypsané v příslušném semestru, případně i další předměty dle své volby
 • pro případný postup do dalšího ročníku jim bude stanovena povinnost dosáhnout v příslušném akademickém roce minimálně 2/3 ze součtu kreditů všech zapsaných předmětů v tomto akademickém roce (do tohoto počtu se nezahrnou kredity za předmět Diplomová práce).

V případě, že studenti potřebný počet kreditů nedosáhnou, bude jejich studium ukončeno pro nesplnění studijních povinností v souladu s čl. 14/2 SZŘ ČVUT.

3. Neodevzdání diplomové práce po zápisu předmětu DIP

 • Pokud student neodevzdá DIP v určeném termínu, ale písemně se děkanovi omluví předem (tedy před termínem odevzdání DIP) a omluva je děkanem uznána, stanoví děkan studentovi náhradní termín odevzdání diplomové práce. Pokud se však student řádně neomluví nebo omluva není děkanem uznána, může si student zapsat diplomovou práci podruhé (Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT, čl. 21, odst. 4).
 • Žádost o náhradní termín odevzdání DIP se podává děkanovi prostřednictvím Studijního oddělení formou písemné žádosti, jejíž přílohou je kopie platného zadání DIP. Žádost musí být doporučena vedoucím DIP a vedoucím katedry.
 • Předmět Diplomová práce lze zapsat dvakrát; po každém zápisu je možné požádat o jeden náhradní termín odevzdání DIP ("odklad odevzdání DIP"). Po prvním zápisu předmětu DIP bude však žádostem o náhradní termín odevzdání bakalářské práce vyhověno jen ve zcela výjimečných a odůvodněných případech.

4. Opakování státní závěrečné zkoušky; náhradní termín konání státní závěrečné zkoušky (SZZ)

 • Týká se pouze studentů, jimž byl děkanem určen termín konání SZZ (podrobnosti viz bod 1).
 • Pokud se student nedostaví v určeném termínu ke SZZ a do pěti dnů od tohoto termínu se s uvedením důvodu písemně neomluví děkanovi (prostřednictvím PEO), případně omluva není děkanem uznána, je klasifikován stupněm F (přichází tak o jeden termín SZZ).

Praha 31. 10. 2012
Upraveno 16. 12. 2013

prof. RNDr. Marie Demlová, CSc., v. r., proděkanka

 


Upraveno v souladu se SZŘ ČVUT platným od 1. 10. 2015.

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.