Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Předpisy

 1. Novela č. 137/2016 Sb. zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998,_znění účinné od 1. 9. 2016 pdf změnový režim doc
  Zákon č. 159/2010 Sb.
  Nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství pdf
  Nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství pdf
   
 2. Studijní a zkušební řád ČVUT (platný od 1. 10. 2017) doc (platný od 1. 10. 2015 doc) (platný od 1. 10. 2006 doc)
 3. Směrnice děkana k novelizaci Studijního a zkušebního řádu ČVUT
 4. Směrnice děkana pro závěrečné práce a bakalářské a magisterské státní zkoušky
 5. Statut FEL pdf Úprava statutu FEL pdf
  Příloha č. 1: Organizační řád FEL pdf Organizační jednotky pdf
 6. Statut ČVUT
 7. Akreditované studijní programy a jejich obory pdf
 8. Podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na ČVUT FEL
 9. Směrnice děkana pro přijímací řízení ke studiu v bakalářských studijních programech
 10. Směrnice děkana pro přijímací řízení do magisterských studijních programů
 11. Směrnice děkana pro přijímací řízení v doktorském studijním programu
 12. Řád doktorského studia FEL pdf
 13. Stipendijní řád ČVUT doc
 14. Disciplinární řád ČVUT pdf
 15. Ubytovací řád ČVUT pdf
 16. Příkaz rektora č. 7/2006 - kritéria pro přiznání stipendia na ubytování pdf Dodatek č. 1
 17. Směrnice kvestora č. 88/2008 - pro přiznávání a výplatu stipendií na ubytování
 18. Příkaz rektora č. 8/1999 - Pravidla používání sítě ČVUT pdf
 19. Příkaz rektora č. 6/2011 - Zásady ediční činnosti na ČVUT pdf
 20. Jednací řád Vědecké rady FEL pdf
 21. Volební a jednací řád AS FEL doc
 22. Zásady vědecké a publikační činnosti na FEL pdf
 23. Metodický pokyn č. 1/2009 - O dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací doc
 24. Metodický pokyn o podpoře studentů se speciálními potřebami doc
 25. Metodický pokyn o podpoře rodičů-studentů doc
 26. Směrnice děkana pro vstup a pobyt v objektech ČVUT fakulty elektrotechnické
 27. Směrnice děkana - Karierní řád doc
 28. Směrnice děkana - ostatní
 29. Metodika pro stanovení pedagogického výkonu kateder, materiálové náročnosti studia a pro rozdělování finančních prostředků za výuku na katedry
 30. Metodika úhrady za využívání místností

Příkazy děkana

Vyhlášky pedagogického oddělení

Za obsah odpovídá: Ing. Radka Šmajsová