Základní informace o studiu v bakalářských programech

Stručná informace o organizaci studia na FEL

Základní studijní předpis je Studijní a zkušební řád pro studenty Českého vysokého učení technického v Praze.

Studium probíhá podle studijního plánu, který je součástí příslušného studijního programu. Studijní plán předepisuje skladbu povinných předmětů programu, předmětů oboru a předmětů volitelných (ve skupinách humanitních, jazykových, ..), jejich ohodnocení kredity1 a dále minimální počty kreditů, které musí student v různých skupinách předmětů získat. Po společném prvním ročníku se studijní plán některých programů dělí na obory. Studenti si volí případný obor v průběhu letního semestru 1. ročníku. Překročí-li počet zájemců o určitý obor kapacitu oboru, přihlíží se ke studijním výsledkům v 1. semestru.

Před každým dalším semestrem si student zapisuje předměty2 nejprve v rámci předběžných zápisů a následně při řádných zápisech, kdy si svůj zápis sám uzavírá prostřednictvím KOSu. V průběhu výuky navštěvuje přednášky (účast není povinná, ale doporučená) a cvičení (požadavky pro účast stanoví příslušný vedoucí katedry, obvykle povinné, SZŘ, 7/5). Student získá kredity úspěšným ukončením každého předmětu způsobem, který je dán studijním plánem příslušného studijního programu.

Pro ukončení každého předmětu je třeba získat zápočet do konce zkouškového období příslušného semestru (u některých předmětů je zápočet klasifikovaný). Většina předmětů vyžaduje složení zkoušky. Zkoušky se skládají v termínech vypsaných ve zkouškovém období příslušného semestru, případně v posledních dvou týdnech jeho výukové části (předtermíny).

Student může zkoušku konat v jednom řádném a jednom opravném termínu; případný druhý opravný termín lze za celé bakalářské studium využít nejvýše šestkrát. Další opravné termíny jsou nepřípustné. Předměty, které student úspěšně neukončil, si může zapsat podruhé; každý předmět si však může student zapsat nejvýše dvakrát. Pokud ani při druhém zapsání povinného nebo povinně volitelného předmětu student zkoušku úspěšně nesložil, studium se ukončuje pro nesplnění studijních povinností.

Za první semestr prvního roku studia je třeba získat minimálně 15 kreditů a za celý první rok studia minimálně 30 kreditů (pozor: na studenty, jimž byly uznány zkoušky z předchozího studia, i když byli zařazeni do vyššího ročníku, se v prvním semestru jejich současného studia na FEL nahlíží jako na studenty prvního semestru prvního ročníku studia libovolného programu, čili povinnost získat alespoň 15 kreditů platí i pro ně).
Za každý další rok je pak nutné získat minimálně 40 kreditů. Celkově je třeba v bakalářském programu získat 180 kreditů (včetně 20 kreditů za bakalářskou práci) ve skladbě určené studijním plánem. Studium se ukončuje3 bakalářskou státní závěrečnou zkouškou.

Po úspěšném ukončení bakalářského studijního programu si může každý bakalář podat přihlášku do magisterského studijního programu.

Standardní doba studia v bakalářském studijním programu jsou 3 roky, maximální doba studia je 6 let (včetně absolvování bakalářské státní závěrečné zkoušky). Za pátý a šestý rok studia student platí poplatky stanovené rektorem ČVUT.

Bakalářské studijní programy

Průvodce prváka

Výuka jazyků

Tělesná výchova (TV)

Výuka bezpečnostních předmětů

Přístup k fakultní počítačové síti

Podmínky individuálního studijního plánu a postupu do vyššího ročníku

Zdravotní pojištění studentů VŠ


1 Kreditní systém je kompatibilní s evropským ECTS systémem. V tomto systému není striktně stanoveno časové členění předmětů v rámci studia, povinné však je splnění prerekvizit u předmětů, u kterých jsou prerekvizity předepsány, před tím, než si student uvedený předmět zapisuje. Splněním předepsaných povinností v daném předmětu získává student předepsaný počet kreditů, které se k předmětu váží. Součet studentem získaných kreditů při akceptování předepsané skladby předmětů vyjadřuje rozsah absolvovaného studia a sleduje se za účelem kontroly studia. Kromě stanoveného počtu kreditů v jednotlivých skupinách předmětů, nutného pro zdárné ukončení studia, je stanoven doporučený časový plán studia, který respektuje standardní délku studia programu i časové a obsahové návaznosti předmětů.

2 Studijní předměty v daném programu se dělí na povinné předměty programu (označují se písmenem P), povinné předměty oboru (označují se písmeny PO) a volitelné předměty (označují se písmenem V). Kromě skupiny předmětů deklarovaných přímo jako volitelné jsou pro studenta volitelnými předměty všechny předměty bakalářských programů na FEL, které nemá ve svém studijním plánu. Do zvláštní skupiny volitelných předmětů jsou zahrnuty i předměty ekonomicko-manažerské a humanitní, jazyky a tělesná výchova.

3 Ukončení studia je dáno dosažením 180 kreditů v předepsané skladbě předmětů a vykonáním bakalářské státní závěrečné zkoušky, která sestává z obhajoby bakalářské práce a zkoušky z teoretických základů a odborné problematiky programu. Pro zkoušku z teoretických základů a odborné problematiky byly vypracovány tematické okruhy. Teoretické základy a část odborných otázek jsou společné pro všechny obory programu, oborově zaměřené tematické okruhy se pro jednotlivé obory liší.


Upraveno v souladu se SZŘ ČVUT platným od 1. 10. 2017


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.